herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie LXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego
  na współfinansowanie osób niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcie klubowe w WTZ”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023–2045.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
  z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności stanowiącej część ul. Owczarskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 171 obręb 05-17, położonej w Milanówku przy ul. Nowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/7 obręb 06-03, położoną w Milanówku przy ul. Warszawskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna” – w rejonie ulic: Cichej i Promyka” w Milanówku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminy Brwinów dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Milanówek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP w Gminie Milanówek (wersja nr 1).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milanówek (wersja nr 2).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milanówek (wersja nr 3).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 19. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 20. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie LXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: