Herb Miasta MilanówkaI. Składanie skarg i wniosków

 • Pisemnie na adres urzędu:
  Urząd Miasta Milanówka
  ul. Kościuszki 45; 05 – 822 Milanówek
 • W formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /milan/SkrytkaESP
  lub /milan/skrytka                             
 • Ustnie do protokołu - każdy pracownik urzędu ma obowiązek przyjąć skargę
  i sporządzić protokół

II. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

1. Burmistrz Miasta Milanówka, Z-ca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 12.30-13.30, oraz każdy czwartek w godz. 16.00 – 16.30

Przyjęcia wymagają uprzedniego uzgodnienia z sekretariatem pod nr tel. +48 (22) 758 30 61 wew. 217 lub 222 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy wyznaczony dzień jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następny dzień w godzinach pracy.

2. Kierownicy Referatów oraz Pracownicy przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

III. Informacje ogólne

Prawo składania skarg i wniosków do organów administracji publicznej gwarantuje obywatelom Konstytucja RP.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).

Skargę należy kierować do organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 Kpa, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności:

 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa- wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
 2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
 3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
 4. zarządu powiatu oraz starosty, a także powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,
 5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,
 6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu wg kodeksu - właściwy minister,
  a winnych sprawach Prezes rady Ministrów,
 7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
 8. ministra - Prezes Rady Ministrów,
 9. organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ja rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia skargi (art. 237 Kpa). Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego lub wskazać mu właściwy organ (art. 231 Kpa)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwany Kpa) (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) – dział VIII,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46)

Udostępnij na: