https://www.cusmilanowek.pl/

Centrum Usług Społecznych w Milanówku
ul. Kościuszki 16
05-822 Milanówek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 755 86 35 / 22 724 97 92 / 22 724 90 83

Godziny urzędowania:

poniedziałek w godz. 08.00-17.00
wtorek- czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00
środa - dzień wewnętrzny


Oferta Centrum Usług Społecznych dla Milanowskich Seniorów (2024 rok):

 oferta

02 cim

03 cim


Ogólnopolska Karta Seniora

20180510 karta seniora

Ogólnopolska Karta Seniora – przydatna karta w portfelu seniora 60+

Ogólnopolska Karta Seniora jest rodzajem karty zniżkowej, która ma na celu poprawę jakości życia osób starszych, zapewnienie im szerszego dostępu do kultury, edukacji, opieki medycznej i innych usług, a także poprawienie ich sytuacji materialnej. Program ten ma ułatwić aktywne uczestnictwo Seniorów w życiu publicznym.

Ogólnopolska Karta Seniora jest inicjatywą Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Wydawana jest przez Stowarzyszenie MANKO, wydawcę miesięcznika Głos Seniora, które od 24 lat zajmuje się prowadzeniem działań na rzecz poprawy jakości życia Seniorów w całej Polsce. Wydawana jest ona również w porozumieniu z samorządami. Takie porozumienie o partnerstwie ze Stowarzyszeniem MANKO zawarła także gmina Milanówek w dniu 23 października 2017 roku, wprowadzając tym samym na teren naszej gminy Program „Ogólnopolska Karta Seniora”. Dzięki temu Seniorzy z naszej gminy Kartę Seniora mogą wyrobić nieodpłatnie.  

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla Seniorów powyżej 60-go roku życia, posiadających obywatelstwo polskie.

Jak otrzymać Kartę Seniora?

Każdy Senior zamieszkujący gminę Milanówek może bezpłatnie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta wydawana jest bezterminowo. Podstawą wydania karty, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w działającym, w ramach Centrum Usług  Społecznych
w Milanówku, Milanowskim Klubie Seniora przy ulicy Brzozowej 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie 506 796 872

Karta Seniora – zniżki

Karta daje jej posiadaczom szereg korzyści, takich jak zniżki na bilety do teatrów, kina, muzeów, galerii sztuki, zajęcia sportowe, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, a także na usługi medyczne, transportowe i wiele innych. Karta działa w 3 000 punktów w całej Polsce.

Lista firm honorujących OKS znajduje się na stronie:

https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/

Zostań partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora!

Zapraszamy firmy i instytucje z terenu gminy Milanówek do Ogólnopolskiego Programu Karty Seniora. Może do niej dołączyć każdy podmiot, niezależnie od sektora czy wielkości. Warunkiem udziału jest zaoferowanie ulg i zniżek osobom, które ukończyły 60 lat.

Firmy, które są partnerami Programu Ogólnopolska Karta Seniora stają się rozpoznawalne wśród seniorów, a dodatkowo mogą oferować im dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne.

Stowarzyszenie MANKO, jako organizator Ogólnopolskiej Karty Seniora, pomaga firmom partnerskim w promowaniu ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora” oraz jego lokalnych edycjach, a także umieszczanie informacji o oferowanej zniżce na naszej stronie internetowej. To od firmy partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce współtworzyć Ogólnopolską Kartę Seniora i jakie działania chce z nami podejmować.

Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy – znajdujący się poniżej – i przekaże go do koordynatora obsługującego Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora w Milanówku. 

Kontakt dla przedsiębiorców:

Stowarzyszenie MANKO - Tel.: +48 531 328 480, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Integracji Międzypokoleniowej – Tel. 506 796 872, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Programie „Ogólnopolska Karta Seniora” lub przystąpienia do Programu w charakterze Partnera znajdują się w Regulaminie Programu.

 


Milanowski Klub Seniora

Logo Milanowskiego Klubu Seniora

Już 9 września został otwarty Milanowski Klub Seniora przy ul. Piłsudskiego 33, w którym milanowscy Seniorzy przez  najbliższe 3 lata będą mogli korzystać z ofert służących utrzymaniu ich sprawności fizycznej intelektualnej i społecznej. Już wkrótce otwarty zostanie Klub Seniora przy ul. Kościuszki 11a, a kolejne przy ul. Podgórnej 92 i ul. Królewskiej 61a. Każdy z czterech Klubów będzie preferował określony rodzaj zajęć.  Będą to: zajęcia ruchowe realizowane w Klubie Seniora pełniącym funkcję Centrum Ruchu Seniora przy ul. Piłsudskiego 33. Zapotrzebowanie na te zajęcia jest ogromne, co bardzo nas cieszy.  W pozostałych Klubach będą prowadzone  działania edukacyjne dla seniorów polegające na  m.in. na nauce  języków obcych - angielskiego i francuskiego (poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany). Wszystkie zajęcia w grupach prowadzone będą przez certyfikowanych lektorów językowych. Podczas spotkań edukacyjnych Seniorzy będą mogli również dzielić się doświadczeniami, swoimi pasjami oraz wiedzą, poznawać ciekawych ludzi i uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych. Ważne jest przede wszystkim to, że wszystkie zajęcia realizowane w Klubach Seniora są bezpłatne, a rekrutację uczestników prowadzą nadal pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku Pani Justyna Łuczaj  i Pani Lidia Wójtowicz tel. 22 724 97 92


Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne:
- praca socjalna
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
- usługi opiekuńcze,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- wspieranie społeczności lokalnej
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- mieszkanie chronione,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
- opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Powrót do idei samopomocy - usługi sąsiedzkie w Milanówku

W ramach projektu pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek są realizowane usługi sąsiedzkie polegające na zapewnienie wsparcia dla 15 Uczestników/czek projektu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Usługi bsą świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz na dobę, zarówno w dzień jak i w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są realizowane na terenie miasta Milanówka, a ich zakres obejmuje w szczególności: pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, pomoc w praniu odzieży i bielizny, pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach, informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Decyzja o przyznaniu osobie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest poprzedzona każdorazowo przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym. Sąsiedzka usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu zamieszkania osoby, z uwzględnieniem jej bliskiego otoczenia. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy sąsiedzkich usług opiekuńczych określany jest indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki projektu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są (zakres, czas trwania) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Szczegółowy zakres i wymiar świadczonych usług musi być zaakceptowany przez osoby wspierane. Usługi sąsiedzkie są skierowane do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta Milanówka, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np.: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych) ułatwiających pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Preferowane do objęcia wsparciem są: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, osoby korzystające ze wsparcia PO PŻ 2014 -2020,osoby o dochodzie nie przekraczającym 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, osoby w wieku poprodukcyjnym

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego.

Usługi sąsiedzkie są nieodpłatne W pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie osobom, których kryterium dochodowe (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Pomoc może być realizowana jedynie za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich. Odbiorcami sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. Wsparcie przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:

 1. osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości,
 2. osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości,
 3. osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może- z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Warunki skorzystania z usług sąsiedzkich. Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Mieszkać (tzn. przebywać) na terenie miasta Milanówka;
 2. Być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 3. Wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych
 4. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie z nią wywiadu środowiskowego.
 5. Wyrazić zgodę na podpisanie kontraktu trójstronnego zawartego pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.
 6. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeśli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego. Kontrakt określa w szczególności zakres czynności oraz formę wynagrodzenia za wykonywaną sąsiedzką usługę opiekuńczą.
 7. Za wykonywanie sąsiedzkich usług opiekuńczych projektodawca przewiduje wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jego wysokość nie może być niższa od iloczynu liczby godzin świadczenia sąsiedzkiej usługi opiekuńczej i minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby godzin roboczych przypadających w danym miesiącu.
 8. Kandydat na opiekuna nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z osobą niesamodzielną lub jej opiekunem faktycznym/prawnym.
 9. Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył minimum 8- godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzeganie zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałość o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).
 10. Pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w Milanówku.
 11. Osoba świadcząca sąsiedzką usługę opiekuńczą musi być osobą zaufaną, utrzymującą kontakt na co dzień z osobą wspieraną i wykazująca się wysoką kulturą osobistą.
 12. Wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych.
 13. Wybór osób, które będą świadczyć usługi, będzie konsultowany z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.
 14. Dopuszcza się możliwość świadczenia usługi przez jedną osobę /opiekuna dla więcej niż jednej osoby objętej wsparciem.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Milanówku

Pierwsza w Milanówku bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Z przyjemnością informujemy Państwa, iż już od października 2018 roku rozpoczyna działalność pierwsza w Milanówku bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych , która mieści się przy Milanowskim Klubie Seniora ul. Krakowska11a ( na tyłach sklepu Społem) i jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Głównym zadaniem naszej wypożyczalni jest ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnych  do sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, a tym samym do ograniczenia skutków niepełnosprawności, szybszej aktywizacji zawodowej i społecznej osób, które utraciły sprawność organizmu. Zasady korzystania z wypożyczalni określa regulamin. Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z oferty wypożyczalni musi przedstawić  zaświadczenie lekarskie o potrzebie używania określonego sprzętu rehabilitacyjnego oraz złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie. Następnie zostaje zawarta umowa wypożyczenia sprzętu zawierająca oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za oddany w używanie sprzęt rehabilitacyjny. W naszej wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć:

Lp.

Nazwa

Ilość szt.

1

Balkonik dla dorosłych

10

2

Balkonik dla dzieci

2

3

Ciśnieniomierz

3

4

Laska czworonożna

3

5

Laska trójnożna

3

6

Laska anatomiczna prawa

1

7

Laska anatomiczna lewa

1

8

Laska męska

2

9

Laska damska

2

10

Inhalator

1

11

Koncentrator tlenu

1

12

Kule pachowe dla dorosłych

12

13

Kule pachowe dla dzieci

4

14

Kule łokciowe dla dorosłych

6

15

Kule łokciowe dla dzieci

4

16

Krzesło toaletowe

2

17

Łóżko rehabilitacyjne

3

18

Materac przeciwodleżynowy

4

19

Taboret prysznicowy

4

20

Wózek inwalidzki

9

GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI: ul. Krakowska 11a ( na tyłach sklepu Społem); od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 22 724 94 69. Osobą koordynującą jest Pani Lidia Wójtowicz. Sprzęt rehabilitacyjny można wypożyczyć bezpłatnie na podstawie zaświadczenia lekarskiego i po zawarciu stosownej umowy. Wypożyczalnia działa w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”Apel.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, ze Ośrodek od ubiegłego roku realizuje projekt socjalny pn. „Sami sobie” w ramach, którego pośredniczymy w relacjach mieszkańców służących przekazywaniu nieodpłatnemu zbędnych rzeczy osobom bardziej potrzebującym, w tym również sprzętu rehabilitacyjnego. A zatem jeżeli dysponujecie państwo niepotrzebnym już sprzętem rehabilitacyjnym prosimy o kontakt i przekazywanie go za naszym pośrednictwem bardziej potrzebującym. Osobą koordynującą jest Pani Lidia Wójtowicz, tel. 22 724 94 69

 

Udostępnij na: