Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

1. Audytor wewnętrzny wspiera kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez wykonywanie niezależnej i obiektywnej działalności, obejmującej systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2. Audytor wewnętrzny realizuje zadania audytu wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych oraz odpowiednich przepisach wykonawczych.

1. Biuro Rady Miasta działa w celu organizacji prac Rady Miasta i zapewnienia publikowania aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) obsługa organizacyjna posiedzeń komisji i sesji Rady:

a) sporządzanie protokołów z posiedzeń sesji,
b) prowadzenie zbioru uchwał Rady oraz protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,
c) przekazywanie uchwał, postanowień Rady oraz wniosków komisji Burmistrzowi,
d) nagrywanie posiedzeń sesji i komisji oraz prowadzenie zbioru nośników,
e) przepisywanie i powielanie materiałów na sesje,
f) zawiadamianie radnych i zapraszanych gości o sesjach i zebraniach Komisji,
g) rozsyłanie dokumentów i projektów uchwał na sesje i komisje rady oraz rozsyłanie dokumentów z sesji do adresatów,
h) ogłaszanie uchwał sesji zgodnie z sentencją uchwały.

2) współpraca z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
3) współpraca z Redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego;
4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz kontrola terminowej ich realizacji;
5) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania Rady oraz w innych sprawach w zakresie uzgodnionym z przełożonym;
6) przyjmowanie i wysyłanie dokumentów do i z Biura Rady, prowadzenie ich ewidencji oraz archiwizacji;
7) zapewnianie możliwości organizacyjnych dla zebrań komisji Rady i odbywania dyżurów przez radnych;
8) organizacja spotkań radnych z mieszkańcami Miasta;
9) wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zakresie uzgodnionym z przełożonym.

3. Biuro prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Biura, w tym:

1) rejestr uchwał Rady
2) rejestr stanowisk Rady;
3) rejestr interpelacji;
4) rejestr skarg i wniosków.

 • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwoleń przewidzianych przy prowadzeniu tej działalności
 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie, zmianach i wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
 • Prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie obowiązujących opłat w tym zakresie
 • Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar Miasta
 • Wydawanie zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny na obszar Miasta
 1. Referat Budżetowo-Księgowy działa w celu prowadzenia księgowości organu i księgowości Urzędu Miasta.
 2. Referat realizuje zadania dotyczące w szczególności:
  1. prowadzenia księgowości budżetowej (organu) i księgowości Urzędu (jednostki budżetowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. ewidencji finansowo-księgowej projektów sfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
  3. obsługi bankowej, pozyskiwania przychodów i dokonywania spłat rozchodów m.in. kredytów bankowych, pożyczek, obligacji;
  4. sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
  5. dokonywania przelewów;
  6. prowadzenia spraw płacowych pracowników Urzędu;
  7. egzekucja należności niepodatkowych;
  8. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  9. rozliczania inwentaryzacji;
  10. prowadzenia wykazu przedsięwzięć wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej;
  11. prowadzenia spraw związanych z centralizacją podatku od towarów i usług VAT;
  12. analizowania stanu wykonania budżetu i opracowywania projektów jego zmian;
  13. nadzorowania prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi;
  14. analizowania dla potrzeb Burmistrza systemu finansów publicznych i przygotowywania projektów zmian w tym zakresie;
 3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestry księgowe (faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowania)
  2. ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  3. rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony.
  4. rejestr zabezpieczeń należytego wykonania robót.
 1. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego działa w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a także odpowiedniej ochrony i opieki nad zabytkami oraz w celu zapewnienia: zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz estetycznego zagospodarowania przestrzeni publicznej Miasta.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczące w szczególności:
  1. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta) polegającego na:
   1. kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w księgach wieczystych nieruchomości,
   2. kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
   3. prowadzeniu spraw dotyczących wyceny nieruchomości,
   4. prowadzeniu spraw dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości,
   5. oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
   6. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
   7. dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości,
   8. naliczania należności za nieruchomości,
   9. egzekwowanie niefinansowych obowiązków i świadczeń od podmiotów korzystających z nieruchomości,
   10. podejmowanie czynności w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy i użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku i o zasiedzenie nieruchomości;
  2. odszkodowań i obowiązku wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. przygotowywanie informacji o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczo- zamiennych;
  4. dochodzenia zwrotu odszkodowań w przypadku uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  5. odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod publiczne drogi gminne;
  6. regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym dróg publicznych;
  7. podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
  8. numeracji porządkowej nieruchomości;
  9. prowadzenie spraw związanych z nazwami ulic i placów;
  10. opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości lub stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo do korzystania z wybudowanej drogi;
  11. ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dotyczące w szczególności dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ładu przestrzennego dotyczące w szczególności:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
  2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  3. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  4. decyzji o warunkach zabudowy;
  5. zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
  6. wypisów i wyrysów z miejscowych planów;
  7. zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowych planów;
  8. opiniowanie miejscowych planów gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
  9. egzekwowania przestrzegania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
  10. cmentarzy poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawowych regulujących działalność cmentarzy i pochówek zmarłych.
 5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. gminny zasób nieruchomości;
  2. gminną ewidencję zabytków;
  3. ewidencję miejscowości, ulic i adresów;
  4. rejestr decyzji o warunkach zabudowy;
  5. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym;
  6. rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  7. rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.
 1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią działa w celu zapewnienia ochrony środowiska i przyrody w Mieście, zapewnienia pielęgnacji i rozwoju zieleni miejskiej oraz prowadzenia spraw rolnych.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony środowiska i przyrody dotyczące w szczególności:
  1. ochrony środowiska przed odpadami i gospodarką odpadami, w tym gospodarką odpadami niebezpiecznymi;
  2. ochrony wód i gruntu przed zanieczyszczeniami;
  3. eliminowania uciążliwości dla środowiska maszyn i urządzeń oraz środków transportu;
  4. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem;
  5. prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ekologii;
  6. kontroli działalności gospodarczej potencjalnie zagrażającej środowisku;
  7. usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska;
  8. prowadzenia spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska;
  9. utrzymania czystości i porządku przez podmioty inne niż gmina;
  10. utrzymania zimowego dróg;
  11. gospodarowania koszami ulicznymi i ławkami parkowymi, placami zabaw, toaletami przenośnymi, pojemnikami na odzież używaną, słupami i tablicami ogłoszeniowymi;
  12. zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne;
  13. prowadzenia spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami;
  14. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
  15. innych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
  16. ocen i prognoz oddziaływania na środowisko;
  17. decyzji na odbiór i wywóz odpadów płynnych;
  18. prac społecznie użytecznych, robót publicznych i pracy osób odpracowujących wyroki sądów;
  19. badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  20. ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
  21. udostępniania informacji o środowisku;
  22. zakłócenia stosunków wodnych,
  23. decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku zmian stanu wody na gruncie;
  24. decyzji zatwierdzających ugodę dotyczącą zmian stanu wody na gruntach.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu zieleni miejskiej i zadrzewień dotyczące w szczególności:
  1. konserwacji i urządzania zieleni miejskiej, zieleni na miejscach pamięci narodowej i pielęgnacji drzew - pomników przyrody;
  2. zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  3. weryfikowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew/krzewów na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  4. wymierzania kar i naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów;
  5. uzgadniania i opiniowania opracowań innych podmiotów związanych z ochroną zieleni, wycinką i zadrzewieniem;
  6. typowania elementów przyrody o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych do poddania pod ochronę;
  7. współpracy z organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu rolnictwa dotyczące w szczególności:
  1. prowadzenia spraw rolnych na terenie Miasta;
  2. ochrony roślin uprawnych;
  3. ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi;
  4. wyborów do izb rolniczych.
 5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestr działalności regulowanej;
  2. ewidencje wydanych decyzji środowiskowych;
  3. ewidencje pomników przyrody;
  4. ewidencja zbiorników bezodpływowych.
 1. Referat Organizacyjny działa w celu zapewnienia obsługi funkcjonowania Burmistrza i Urzędu, sprawnej obsługi interesantów, realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów, efektywnego komunikowania o działaniach organów Miasta i jego jednostek, promocji Miasta oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Referat, poprzez Sekretariat Burmistrza, realizuje zadania związane z organizacją prac i spotkań Burmistrza.
 3. Referat realizuje zadania związane z obsługą interesantów i korespondencji, dotyczące w szczególności:
  1. przyjmowania i rejestrowania korespondencji wpływającej do Urzędu w elektronicznym systemie obiegu dokumentów oraz rozprowadzania jej po dokonaniu dekretacji, do właściwych komórek organizacyjnych;
  2. przygotowywania korespondencji i przesyłek pocztowych do wysyłki
  3. obsługi urządzeń łączności;
  4. udzielania pomocy w ukierunkowaniu załatwienia spraw przez interesantów;
  5. udzielania pomocy interesantom w wypełnianiu wniosków, druków, podań;
  6. udzielania pełnej informacji na temat pracy Urzędu.
 4. Referat realizuje zadania zlecone z zakresu działalności gospodarczej, dotyczące w szczególności:
  1. wniosków składanych do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  2. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  3. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar Miasta;
  4. zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny na obszar Miasta;
  5. czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:
   1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności;
   2. urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
   3. dostępu do informacji o wysokości opłat i sposobie ich uiszczania;
   4. informacji o właściwości miejscowej sądów rejonowych.
 5. Referat realizuje zadania związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu, dotyczące w szczególności:
  1. podróży służbowych pracowników Urzędu;
  2. dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia środków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników;i osób do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie
  3. prowadzenia dokumentacji opatrzonej klauzulą niejawności;
  4. sprawozdań statystycznych;
  5. zakupów inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz druków;
  6. koordynowania systemu ewidencji składników majątkowych Miasta;
  7. ochrony mienia;
  8. bieżącej konserwacji, napraw i remontów obiektów w budynkach Urzędu;
  9. zgłaszania Referatowi Techniczno-Inwestycyjnemu konieczności wykonana robót administracji architektoniczno-budowlanej; budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu
  10. zapewnienie niezbędnych dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu oraz odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci z budynków Urzędu;
  11. zapewnienia ochrony fizycznej i ubezpieczenia mienia;
  12. czystości i estetyki w budynkach Urzędu;
  13. zapewnienia, przy współpracy Zespołu do spraw Promocji Miasta, oprawy uroczystości miejskich (zawieszanie flag, ozdób świątecznych, przygotowywanie scenografii itp.) oraz ich zabezpieczenia.
 6. Referat realizuje zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendów i spisów.
 7. Referat realizuje zadania zlecone w sprawach związanych ze zgromadzeniami, dotyczące w szczególności:
  1. przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach od organizatorów,
  2. wydawania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 8. Referat wydaje pozwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych i na organizowanie imprez masowych.
 9. Referat realizuje zadania związane z gospodarką mieszkaniową gminy, dotyczące w szczególności prowadzenia spraw osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego oraz prowadzenia rejestrów tematycznych.
 10. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka;
  2. rejestr wpływającej korespondencji do Urzędu i wychodzącej z Urzędu;
  3. ewidencję przeprowadzonych kontroli;
  4. rejestr skarg i wniosków;
  5. rejestr petycji;
  6. rejestr gminnych jednostek organizacyjnych;
  7. rejestry zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  8. rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
  9. Ewidencję Innych Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie;
  10. ewidencję delegacji służbowych;
  11. ewidencję działalności gospodarczej (wpisy archiwalne tj. wykreślone przed 01.01.2012 r.);
  12. wykaz budynków prywatnych zasiedlonych na podstawie szczególnego tryb najmu;
  13. rejestr pustostanów.
 11. Referat realizuje zadania związane z obsługą platformy roGRC.
 12. Referat realizuje zadania związane z zapewnianiem dostępności osobom o szczególnych potrzebach
 1. Referat Oświaty działa w celu zapewnienia właściwej organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem edukacji w Mieście.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu oświaty i wychowania, dotyczące w szczególności:
  1. oświaty publicznej, pełniąc funkcję organu prowadzącego, w tym w szczególności:
   1. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych, w tym gospodarowania mieniem oraz organizacji pracy przedszkola i szkół podstawowych,
   2. przygotowywanie dokumentacji i opracowywanie dla potrzeb Burmistrza zarządzeń w zakresie funkcjonowania i organizacji szkół, przedszkoli i żłobków;
   3. opracowywanie w porozumieniu z dyrektorami szkół projektów obwodów szkolnych oraz statutów szkół i przedszkoli,
   4. współdziałanie z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobków i kierownikiem Referatu Usług Wspólnych oraz koordynacja działań w zakresie planowania budżetów i wprowadzania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych,
   5. współdziałanie z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobków oraz koordynacja działań w zakresie planowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zagospodarowania oraz remontów obiektów oświatowych i żłóbków,
   6. zapewnienie kształcenia dzieciom i młodzieży, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
   7. koordynacja działań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacji żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, przygotowywanie stosownych aktów prawnych w tym zakresie,
   8. przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, szkół podstawowych,
   9. przygotowywanie dokumentacji dot. prowadzenia spraw kadrowych kadry kierowniczej a w tym: organizowanie konkursów, wystawianie oceny cząstkowej, wnioskowanie o powołanie bądź odwołanie dyrektorów placówek oświatowych, wnioskowanie o zmianę wynagrodzeń i dodatków, nagród,
   10. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej w roli organu prowadzącego bądź dotującego,
   11. przygotowywanie zbiorczych arkuszy organizacyjnych,
   12. przygotowywanie rocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
   13. prowadzenie postępowań w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
   14. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych,
   15. organizowanie dowozu uczniów milanowskich placówek oświatowych na zawody sportowe i inne konkursy o zasięgu ponadgminnym oraz jego rozliczanie,
   16. współorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
   17. przygotowywanie projektów i programów służących lokalnej oświacie, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na poprawę bazy dydaktycznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej,
   18. współpraca ze szkołami w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;
  2. oświaty niepublicznej, w tym w szczególności:
   1. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
   2. prowadzenie Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych,
   3. przyznawanie, naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji oraz kontroli jej wykorzystania,
   4. wystawianie not obciążeniowych dla sąsiednich gmin o zwrot kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Milanówka, a zamieszkujących poza jego granicami oraz weryfikacja merytoryczna not wystawionych na Gminę Milanówek;
  3. oświaty publicznej i niepublicznej w tym w szczególności:
   1. koordynacja działań placówek publicznych i niepublicznych w zakresie gromadzenia danych zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej (SIO), prowadzenie zbiorów z baz danych,
   2. wystawianie not obciążeniowych dla sąsiednich gmin o zwrot kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Milanówka, a zamieszkujących poza jego granicami oraz weryfikacja merytoryczna not wystawionych na Gminę Milanówek,
   3. kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie gminy oraz wykonywanie zadań związanych z egzekucją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
   4. rozpatrywanie spraw z zakresu dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych;
   5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów, nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, kulturalne oraz sportowe uczniom i studentom zamieszkałym w Milanówku,
   6. merytoryczne rozliczanie dotacji celowych z zakresu działalności oświatowej (dotacja podręcznikowa, przedszkolna, wyprawka szkolna).
  4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
   1. opracowywanie i realizacja gminnego programu zdrowotnego, w tym w szczególności organizowanie we współpracy z zakładami opieki zdrowotnej badań i szczepień profilaktycznych;
   2. przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, merytoryczna obsługa i kontrola realizacji usług;
   3. wykonywanie czynności nadzorczych nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – na podstawie odrębnych upoważnień.
  5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
   1. rejestr niepublicznych placówek oświatowych;
   2. rejestr żłobków i klubów dziecięcych;
   3. rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
   4. rejestr decyzji administracyjnych (akty mianowania), rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego.
 1. Referat Podatków i Opłat Lokalnych działa w celu prowadzenia obsługi mieszkańców w zakresie poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych.
 2. Referat realizuje zadania dotyczące w szczególności:
  1. wystawiania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
  2. ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
  3. egzekucji należności podatkowych i opłat lokalnych;
  4. rozpatrywania wniosków w sprawie ulg podatkowych i umorzeń;
  5. przygotowania projektów uchwał podatkowych;
  6. przygotowania sprawozdawczości;
  7. pomocy publicznej;
  8. prowadzenia kasy Urzędu;
  9. prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem opłaty targowej i rozliczaniem biletów targowych.
 3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestry przypisów i odpisów podatków wg rodzajów podatków;
  2. rejestr zaświadczeń podatkowych;
  3. rejestry wymiarowe;
  4. rejestr ulg podatkowych;
  5. ewidencja wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych;
  6. ewidencja podatkowa nieruchomości;
  7. ewidencja środków transportowych;
  8. ewidencja wpisów na hipotekę;
  9. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł.
 1. Referat działa w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla działań realizowanych przez Urząd Miasta Milanówka oraz jednostki organizacyjne
 2. Referat realizuje zadania z zakresu funduszy zewnętrznych dotyczące w szczególności:
  1. analizowania głównych celów programów wspólnotowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie spójności projektów planowanych do realizacji przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne;
  2. dokonywania analizy dostępnych źródeł dofinansowania dla planowanych do realizacji inwestycji/działań, przedstawiania informacji nt. możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych
  3. bieżącej współpracy z przedstawicielami merytorycznymi komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie analizy źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
  4. wskazywania inwestycji/działań, które mogą być finansowane lub dofinansowane ze źródeł zewnętrznych;
  5. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, przygotowywania i rozliczania projektów w tym zakresie;
  6. udzielania wyjaśnień na potrzeby kontroli dot. realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych;
  7. współpracy z komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy oraz pracownikami innych urzędów i instytucji w celu realizacji projektów, w tym projektów partnerskich;
  8. współpracy z instytucjami zarządzającymi lub wdrażającymi programy współfinansowane z funduszy zewnętrznych;
  9. przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej we współpracy z merytorycznymi przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Milanówka
  10. opracowywania sprawozdań rzeczowo-finansowych i monitorowanie realizacji poszczególnych projektów wspartych ze źródeł zewnętrznych;
  11. sporządzania wniosków o płatność oraz harmonogramów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
  12. koordynacji przygotowania i realizacji projektów, które zostały wsparte ze źródeł zewnętrznych w tym: krajowych i zagranicznych;
  13. nadzoru nad sprawozdawczością i rozliczeniem finansowym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 na rzecz jednostek organizacyjnych, Referat ściśle współpracuje z kierownikami/przedstawicielami jednostek organizacyjnych.