Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

{slider title="Zadania" open="false"}

Zdjęcie Zastępcy Burmistrza Miasta Milanówka, Ryszarda Rabana

Zastępca Burmistrza
Ryszard Raban


Kompetencje

 1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa na podstawie i w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
 2. Zastępca zajmuje się problematyką inwestycji miejskich i funkcjonowania infrastruktury,pozyskiwania funduszy zewnętrznych,gospodarki zielenią miejską, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki miasta i gospodarki nieruchomościami.
 3. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  3. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
  4. reprezentowanie Urzędu w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
  5. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności.
 4. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:
  1. Referat Technicznej Obsługi Miasta;
  2. Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;
  3. Referat Gospodarki Nieruchomościami;
  4. Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta;
  5. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

{/sliders}

 

{slider title="Zadania" open="false"}

1. Referat działa w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejskich systemów teleinformatycznych oraz funkcjonowania Sieci Informatycznej Milanówka.
2. Referat realizuje zadania w zakresie obsługi teleinformatycznej Urzędu i jednostek obsługiwanych, dotyczące w szczególności:

1) koordynacji działań z zakresu teleinformatyki;
2) działań związanych z definiowaniem, monitorowaniem i usprawnianiem procesów przetwarzania informacji – w zakresie aplikacji, oprogramowania i rozwiązań teleinformatycznych;
3) administrowania lokalną i rozległą siecią informatyczną;
4) planów rozwoju teleinformatyki w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb oraz jego kompleksowej informatyzacji;
5) utrzymania ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek obsługiwanych;
6) zapewnienia bezpieczeństwa systemów sieciowych i przetwarzanych danych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych;
7) monitorowania wykorzystania stanowisk komputerowych i czynności na nich wykonywanych;
8) strategii dotyczącej wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe pod kątem spójnej, długoletniej informatyzacji;
9) projektów teleinformatycznych prowadzonych dla potrzeb Miasta;
10) inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej;
11) przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie i jednostkach obsługiwanych;
12) tworzenia, we współpracy z innymi referatami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta , projektów opracowań w zakresie rozwiązań i koncepcji informatycznych nowych systemów informatycznych;
13) koordynowania procesu tworzenia baz danych;
14) nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
15) nadzór nad pracami projektowymi budowy Sieci Informatycznej Milanówka;
16) administrowania serwerownią miejską w Sieci Informatycznej Milanówka;
17) spraw organizacyjno-technicznych związanych z rozbudową i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta.

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 na rzecz jednostek obsługiwanych, Referat ściśle współpracuje z kierownikami jednostek obsługiwanych.

{/sliders}

{slider title="Zadania" open="false"}

 1. Zespół wspiera Referat Organizacyjny w realizowaniu zadań z zakresu komunikacji społecznej, polityki informacyjnej i promocji Miasta, dotyczące w szczególności:
  1. organizowanie imprez miejskich, w szczególności patriotycznych i związanych ze świętami, nie należących do właściwości innych jednostek organizacyjnych Urzędu i komórek organizacyjnych Miast oraz współpraca z tymi podmiotami przy organizowaniu ich imprez;
  2. bieżącego informowania mieszkańców Miasta i mediów o działaniach, decyzjach i zamierzeniach organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta za pomocą dostępnych form, środków i narzędzi;
  3. prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i strony internetowej Urzędu Miasta;
  4. redagowanie Biuletynu Miasta Milanówka;
  5. udzielania odpowiedzi na informacje medialne dotyczące działalności organów Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta;
  6. organizowanie i koordynowanie udziału Burmistrza oraz pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta komórek organizacyjnych Urzędu w konferencjach prasowych, wywiadach i innych spotkaniach z mediami;
  7. prowadzenia monitoringu mediów;
  8. informacji i dokumentacji istotnych miejskich wydarzeń, w tym zapewnienie rejestrowania audiowizualnego posiedzeń komisji i sesji Rady;
  9. publikacji reklamowych w mediach;
  10. materiałów promocyjnych Miasta;
  11. inicjowania, organizacji i udziału w lokalnych i ponadlokalnych wydarzeniach promocyjnych;
  12. zakupu i zużycia materiałów promocyjnych i reklamowych Miasta;
  13. koordynowania współpracy zagranicznej Miasta.
 2. Zespół wspiera Referat Organizacyjny w realizowaniu zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności:
  1. przygotowywanie i konsultowanie projektów rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
  2. koordynowanie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi;
  3. przygotowywanie i organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym klubów sportowych działających na obszarze gminy;
  4. nadzór i rozliczanie zadań publicznych realizowanych przez podmioty niepubliczne.

{/sliders}

{slider title="Zadania" open="false"}

1. Referat działa w celu przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane finansowane ze środków Gminy, zgodnie z procedurami i zasadami udzielania tychże zamówień wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Milanówka”, wprowadzonego odrębnym zarządzeniem Burmistrza.
2. Referat działa również w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o wartości mniejszej od wartości wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ale wyższej niż 10 000 euro, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Referat realizuje zadania w zakresie wskazanym w ust. 1 dla komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek obsługiwanych, a w zakresie wskazanym w ust. 2 dla komórek organizacyjnych Urzędu.
4. Do czynności podejmowanych przez Referat należy w szczególności w zależności od wartości danego postępowania:

1) określenie trybu udzielenia zamówienia;
2) opracowanie, na podstawie dokumentów przekazanych przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3) przygotowanie Zarządzeń Burmistrza w sprawie powołania komisji przetargowej;
4) przesyłanie ogłoszeń o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych lub Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
5) zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu wraz z dokumentacja postępowania na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu;
6) udział w pracach komisji przetargowej;
7) formalne przygotowywanie wniosków do Wykonawców w sprawie prowadzonego postępowania;
8) przygotowywanie pism we wszystkich sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
9) przygotowywanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10) podejmowanie czynności formalnych związanym z wniesionymi środkami ochrony prawnej;
11) sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przekazywanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
12) prowadzenie rejestru postępowań, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
13) na podstawie informacji przekazywanych przez komórki i jednostki organizacyjne sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym.

5. Realizując zadania, o których mowa powyżej na rzecz komórek organizacyjnych i jednostek obsługiwanych, Referat ściśle współpracuje z kierownikami tychże komórek i jednostek.

{/sliders}

{slider title="Zadania" open="false"}

1. Zespół Radów Prawnych działa w celu wspierania prawnego Burmistrza, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych objętych wspólną obsługą.
2. Zespól realizuje zadania i obowiązki radcy prawnego, w tym pomoc prawną i zastępstwo procesowe, nie realizowane przez inne podmioty.
3. Zespół zapewnia obsługę prawną na sesjach Rady Miasta.
4. Opinii Radcy Prawnego w zakresie zgodności z przepisami prawa wymagają:

1) projekty uchwał Rady Miasta;
2) projekty zarządzeń Burmistrza;
3) projekty umów i innych oświadczeń woli Miasta przygotowane przez komórki organizacyjne Urzędu;
4) wzory pełnomocnictw lub upoważnień udzielanych przez Burmistrza;
5) inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez: Burmistrza, Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika, Przewodniczącego Rady Miasta lub kierownika jednostki obsługiwanej.

5. W razie pozytywnego zaopiniowania wzoru umowy lub innego dokumentu, projekt umowy lub dokumentu opracowany na podstawie wzoru nie wymaga parafowania przez okres jednego roku, pod warunkiem, że nie dokonano zmian przepisów w danym zakresie.
6. W Zespole jednemu z radców Burmistrz może powierzyć koordynację pomocy prawnej.

{/sliders}