Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022–2040;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.;
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r.
  w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy Myśliwieckiej;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Milanówka;
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Milanówka;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonawczego w 2022 r.
 14. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie LXX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXX Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: