Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00  

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na rok 2020;
  3. ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036,
  2. budżetu miasta Milanówka na 2021 rok.
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
   • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady,
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
   • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady,
   • dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
   • głosowanie budżetu Miasta Milanówka na 2021 r.
 7. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie XXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


Zobacz również: 

XXXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: