Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu miasta Milanówka na rok 2020;
  2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
  3. ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
  4. Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
  5. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek;
  6. ponownego przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi mieszkańca na uchwałę Rady Miasta Milanówka nr 146/XII/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka i odpowiedzią
   na skargę;
  7. zmiany Uchwały Nr 230/XXVI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


Zobacz również:

XXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

 

Udostępnij na: