Herb Miasta MilanówkaPrzypominamy o konsultacjach projektu zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek (PGN), które odbędą się w terminie od 19.02.2019 r. do 12.03.2019 r. do godz. 16:00.

Zachęcamy Państwa do udziału we wskazanych wyżej konsultacjach oraz do włączenia się w proces planowania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Milanówek poprzez:
- zgłaszanie opinii i uwag do aktualizowanego dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na załączonym formularzu opinii;
- zgłaszanie działań i projektów, które w Państwa opinii są wskazane do realizacji w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza wg załączonego wzoru fiszki;
- zgłoszenie uwag podczas dyżuru konsultacyjnego w dniach: 25 lutego 2019 r., 4 marca 2019 r. w godz. 16:00-17:30 w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią ul. Spacerowa 4, budynek C Urzędu Miasta.

Informujemy, iż w ramach aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek dnia 25.02.2019 r. o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, na którym omawiane i przyjmowane będą wszelkie wnioski, uwagi i spostrzeżenia wskazanych wyżej interesariuszy, dotyczące aktualizowanego dokumentu oraz w przedmiocie realizacji zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, redukcją zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.   

W zaktualizowanym PGN zostały dodane 3 nowe zadania, które planowane są do realizacji w perspektywie do roku 2024. Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zadań do realizacji w ramach aktualizowanego dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek.

Tytuł zadania

Budowa parkingów Park and Ride

Opis

Budowa dwóch parkingów wzdłuż ul. Warszawskiej w Milanówku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (miejsca parkingowe dla rowerów, chodniki i przejścia dla pieszych, modernizacja oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą, monitoring, punkt ładowania pojazdów elektrycznych). Na parkingu zlokalizowanym pomiędzy ul. Brzozową a ul. Smoleńskiego powstanie ok 66 miejsc postojowych o powierzchni 683,1m2. Drugi parking po wschodniej stronie ul. Warszawskiej do ul. Przejazd obejmie ok 225 miejsc postojowych o powierzchni 2328,75m2.

Sektor

Budowle użyteczności publicznej

Zakres odpowiedzialności

Gmina Milanówek

Harmonogram realizacji

2020-2022

Koszty realizacji

2.000.000 zł

Potencjalne źródła finansowania

RPOWM (ZIT WOF), Budżet miasta, NFOŚiGW

Wskaźniki monitorowania

Liczba wybudowanych obiektów [szt.]

Powierzchnia wybudowanych obiektów [m2]

Liczba miejsc parkingowych [szt.]

Sposób i forma raportowania

W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Milanówek, co dwa lata jako raport z podjętych działań, przedkładany Burmistrzowi Miasta w formie elektronicznej.

Efekt ekologiczny

 

Tytuł zadania

Zakup niskoemisyjnych środków transportu wraz z budową infrastruktury służącej ich rozwojowi.

Opis

Zakup niskoemisyjnych środków transportu (np. autobusów elektrycznych, hybrydowych, rozwój systemów roweru miejskiego, elektrycznych skuterów, hulajnóg).

Budowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tego typu środków transportu.

Sektor

Transport publiczny

Zakres odpowiedzialności

Gmina Milanówek

Harmonogram realizacji

2020-2024

Koszty realizacji

1.500.000 zł

Potencjalne źródła finansowania

RPOWM, Budżet miasta, NFOŚiGW, programy krajowe

Wskaźniki monitorowania

Liczba zakupionych środków/systemów transportu [szt.]

Sposób i forma raportowania

W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Milanówek, co dwa lata jako raport z podjętych działań, przedkładany Burmistrzowi Miasta w formie elektronicznej.

Efekt ekologiczny

 

Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami, dokonano uzupełnienia treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek w czterech innych działaniach, a także zaktualizowano odniesienia do przepisów prawnych, dokumentów strategicznych wyższego rzędu oraz dokumentów lokalnych, ujmujących w swej treści zagadnienia szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w zakresie ograniczenia niskiej emisji, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Aktualizacja objęła także zagadnienia dotyczące aktualnie dostępnych środków pomocowych, umożliwiających wsparcie w powyższym przedmiocie działań. 

Wypełnione formularze uwag do dokumentu oraz propozycji nowych projektów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka (budynek A, ul. Kościuszki 45) lub w Punkcie Obsługi Interesanta (budynek C, ul. Spacerowa 4).

Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz wzięcie udziału w procesie realizacji działań i projektów związanych z prowadzoną na terenie Miasta Milanówek polityką proekologiczną!

Zobacz: Ogłoszenie o konsultacjach

Do pobrania:

Udostępnij na: