Herb

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się 9 maja (wtorek) 2017 r. o godz. 16.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji;
 3. Informacja o planowanych wydarzeniach sportowych na terenie miasta Milanówka.
 4. Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2017 na terenie Miasta Milanówka;
  • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2016 r.,
  • ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Udostępnij na: