Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 16:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu miast na 2019 rok;
  2. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019-2026;
  3. określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku;
  4. zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
  5. wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia
   1 października 2019 roku oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso;
  6. zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup pojazdów do obsługi komunikacji miejskiej;
  7. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 83/40 i 83/70 z obrębu 05-03 w Milanówku;
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 83/58 i 83/78 z obrębu 05-03 w Milanówku;
  10. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 83/58 i 83/78 z obrębu 05-03 w Milanówku;
  11. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką, oznaczoną jako działka ew. nr 83/78 z obrębu
   05-03 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  12. zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg;
  13. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 29/5 obr. 05-16, położonej pod ul. Feliksa Dzierżanowskiego;
  14. wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych na nieruchomości przeznaczonej pod drogę wewnętrzną;
  15. uchylenia uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

Udostępnij na: