herb rmm

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich Komisji;
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:

a) utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu;
b) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Udostępnij na: