20210429 ngo konkursy

14 marca 2023 r. ogłoszone zostały Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami i do aplikowania. 

 

Zadanie VI - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych, w tym:

 • upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych,
 • wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej,
 • wspieranie publikacji o tematyce lokalnej,
 • edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta,
 • edukacja i działania na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej,
 • działania propagujące ideę Miasta Ogrodu,
 • wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze,
 • wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych,
 • wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe,
 • organizacja wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w Milanówku,
 • organizacja wydarzeń upowszechniających, zrzeszających oraz promujących wyroby lokalnych artystów, rzemieślników i rękodzielników.

Zadanie VII – z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

 • działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • wsparcie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia,
 • działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych,
 • działania dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

pdfZarządzenie nr 56/VIII/2023 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 marca 2023 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację VI zadania publicznego w 2023 roku122.37 KB

pdfRozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2023 r.126.93 KB

pdfPonowne rozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2023 r.121.74 KB

pdfZarządzenie nr 57/VIII/2023 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację VII zadania publicznego w 2023 rok121.78 KB

pdfRozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2023 r.128.78 KB

pdfPonowne rozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2023 r.123.79 KB


Termin realizacji zadań: od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Warunki składania Ofert:

 1. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U., poz. 2057).
 2. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta milanowek.pl w zakładce Strefa NGO.
 3. Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta proszę dopisać numer rachunku bankowego oferenta.
 4. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 5. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 6. Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
 7. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.).
 8. Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 6 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 9. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 10. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 11. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 21 kwietnia 2023 r.
 12. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są załącznikami do Programu Współpracy.
 13. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 14. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków

Udostępnij na: