logo opsOśrodek Pomocy Społecznej w Milanówku już od sierpnia 2018 realizował będzie projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Priorytetu IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”.

W ramach  tego projektu w okresie od 01.08.2018 roku do 20.07.2020 roku organizowane i świadczone będą min. sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i zamieszkujących na terenie miasta Milanówka. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to stara idea i nowatorskie rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne będą  mogły korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące, które w zamian za świadczoną usługę sąsiedzką otrzymają wynagrodzenie.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze polegać będą  miedz innymi na wspieraniu osoby niesamodzielnej i udzielaniu jej pomocy w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, a w szczególności:

  1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
  2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
  3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
  4. pomoc w praniu odzieży i bielizny;
  5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
  6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Usługi sąsiedzkie skierowane są do dla 15 niesamodzielnych mieszkańców  Milanówka, nie rzadziej niż 1 raz na dobę, w ciągu dnia przez 7 dni w tygodniu. W nagłych przypadkach usługi  będą mogły być świadczone także w nocy. Za wykonywanie sąsiedzkich usług opiekuńczych opiekun/sąsiad otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisanej z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. Jeżeli jesteś niesamodzielny, wymagasz pomocy osoby drugiej  i masz zaufanego sąsiada, który jest gotowy do świadczenia usług sąsiedzkich – skontaktuj się z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku telefon  22 7249792.

 

Udostępnij na: