logo opsOd dnia 1 stycznia 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja uczestników do Projektu „Q-współPRACY” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Milanówka. W ramach działań w projekcie przewidziane są kursy zawodowe, które mogą stanowić znaczące wsparcie w znalezieniu stabilnego zatrudnienia. Uczestnictwo w Projekcie może być sposobem na zdobycie zatrudnienia, samodzielności i wolności ekonomicznej. Deklaracje uczestnictwa w Projekcie, które są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej będą zbierane do dnia 2 lutego 2018 r. Zakończenie procesu rekrutacji na 2018 rok planowane jest na dzień 28 lutego br.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania deklaracji. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Z. Herberta 41, tel. 22 724 97 92 wew. 12,  osobą koordynującą Projekt jest Grzegorz Kamiński, specjalista pracy socjalnej.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem”. Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

mazowsze

Udostępnij na: