Herb Miasta MilanówkaZachęcamy wszystkie osoby lubiące pracować wśród dzieci, których misją jest zapewnienie im bezpieczeństwa i właściwej opieki poprzez zatrudnienie odpowiednich pracowników z pasją do składania swoich ofert na wolne stanowisko urzędnicze.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność w zakresie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi,
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • stan zdrowia kandydata pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Żłobka,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • znajomość ustaw w szczególności: o opiece nad dziećmi do lat 3, Prawa Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o pracownikach samorządowych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętności zarządcze (zwłaszcza umiejętność zarządzania zespołem pracowników), organizacyjne, analityczne i koncepcyjne,
 • opanowanie, cierpliwość, odporność na stres,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, skrupulatność, obowiązkowość i samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Oferty należy złożyć do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 66/2019” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

 • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45
 • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynkach A i C Urzędu Miasta.

Szczegóły → link

Udostępnij na: