Herb Miasta MilanówkaBurmistrz Miasta Milanówka zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwałą Rady Miasta Nr  48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek zawiadamia, iż:

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Milanówka obowiązują od 1 maja 2019 r. i wynoszą:

1. Jeżeli odpady zbierane są w sposób zmieszany:

  • 32,00 zł za miesiąc od osoby.

2. Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:

  • 24,00 zł za miesiąc od osoby.

3. Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny lub korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (kryterium dochodowe):

  • 20,00 zł za miesiąc od osoby.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku, np. zmiany ilości osób zamieszkujących dana nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowany/zmieszany) lub zmiany danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Milanówka informuje o nowych w terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonymi Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr  49/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r.:

  • za I kwartał do 30 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

Ww. opłatę należy uiszczać na numer konta indywidualnego danego podatnika  lub kasie Urzędu Miasta Milanówka.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości stawki opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości ww. opłaty.

Udostępnij na: