Zdjęcie Burmistrza Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy Milanówka, niedługo miną dwa miesiące od chwili objęcia przeze mnie urzędu Burmistrza Miasta Milanówka. W tym czasie intensywnie zapoznawałem się ze strukturą działania urzędu by skutecznie móc wprowadzić zmiany poprawiające jego funkcjonowanie.

Dokonałem wielu analiz dokumentów. Przeprowadziłem kilkaset rozmów z mieszkańcami. Aby realizować swoje obietnice wyborcze, w tym w szczególności wypracować – przy Państwa wsparciu – długofalową koncepcję rozwoju Naszego Miasta, uruchomiłem na wstępie dwa istotne procesy, które będą bezpośrednio rzutowały na przyszłe decyzje dotyczące kierunków rozwoju Milanówka.

Pierwsze zagadnienie to próba znalezienia miejsc pod przyszłe inwestycje miejskie, drugie to opracowanie kompleksowej strategii „odkorkowania” miasta.
Przez ostatnie kadencje następował sukcesywny proces wyprzedaży majątku gminy. W związku z tym procederem obecna baza nieruchomości jest mocno ograniczona. Nie posiadamy własnych obiektów, które pozwoliłyby zabezpieczyć obszary związane z szeroko pojętą kulturą i rekreacją, każdej grupie mieszkańców, a w szczególności młodzieży i seniorów. Z uwagi na ograniczenia lokalowe miasto wynajmuje pomieszczenia na cele administracyjne (np. dla Ośrodka Pomocy Społecznej) co generuje spore koszty, które można byłoby przeznaczyć np. na remonty dróg lub rozbudowę kanalizacji. W związku z zaistniałą sytuacją na ostatniej Sesji Rady Miasta zaproponowałem radnym wizję lokalną w wystawionej na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Łąkowej 3, która według mojej oceny mogłaby spełniać odpowiednie warunki pozwalające na realizację działań w wyżej wymienionych obszarach. Jest to oczywiście propozycja, która wymaga dyskusji. W mojej ocenie jeżeli nieruchomość ta spełniłaby wymagania prawne, techniczne, cenowe i zyskałaby akceptację Rady Miasta, moglibyśmy rozwiązać milanowski węzeł gordyjski problemów lokalowych, ważnych dla realizacji zadań miasta. Niestety moje intencje zostały celowo a w wielu wypadkach w konsekwencji nieświadomie zniekształcone. Część osób przedstawia moją koncepcję jako ostateczną decyzję. W ramach procesu zarządzania, przedstawiam Mieszkańcom i Radzie Miasta jedynie propozycję. Jeżeli zaproponowana koncepcja znajdzie uznanie, podejmę wówczas dalsze kroki celem weryfikacji stanu prawnego, technicznego i finansowego. Nie przesądzam, jedynie proponuję z mojego punktu widzenia korzystne dla mieszkańców rozwiązania. Zawsze jestem otwarty na merytoryczną dyskusję. Jeżeli zostanie przedstawiona alternatywna, korzystniejsza propozycja rozwiązania problemów lokalowych pierwszy się pod nią podpiszę.

Szanowni Państwo proszę pamiętać, że to nie ode mnie ale od Was i Rady Miasta będzie zależało jaką funkcję lub jakie zadania będą realizowane w tym lub innym obiekcie.

Kolejny istotny problem to pomysł rozwiązania zatorów komunikacyjnych jakie tworzą się praktycznie codziennie w okolicach wiaduktu na ulicy Smoleńskiego. Jeżeli na poważnie mamy mówić o koncepcji rozwoju miasta powinniśmy zacząć od pytania: czy istnieje możliwość jego odkorkowania? W tym celu podjąłem szereg rozmów zarówno ze Starostą Grodziskim oraz specjalistami z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego. Ze wstępnej oceny fachowców wynika, że istnieje możliwość zbudowania dwóch rond (po obu stronach wiaduktu). Aby mieć pewność prawidłowości decyzji związanych z budową nowych obiektów drogowych musimy przeprowadzić kilka specjalistycznych ocen i ekspertyz np. z zakresu infrastruktury drogowej i oddziaływania inwestycji na środowisko. W tym celu zwróciłem się do Rady Miasta o zarezerwowanie środków finansowych. Jeżeli ekspertyzy przebiegną pomyślnie to przedstawię Państwu i Radzie Miasta całą koncepcję „odkorkowania” tej części miasta.

Istotnych spraw, które obecnie analizuję jest kilka, w tym np. problem zamkniętej kładki nad torami. W tej sprawie już kilkakrotnie spotykałem się z przedstawicielami PKP. Obecnie wspomnę jedynie, że przyszłość kładki jest zagrożona (może grozić jej nawet rozebranie) a zaniedbania w tej kwestii, zaniechania i ujawnione nieprawidłowości, wieloletnie. Aktualnie podejmowane są intensywne rozmowy z PKP i specjalistami aby utrzymać kładkę i zapewnić mieszkańcom możliwość normalnej komunikacji.

Szanowni Państwo, zamierzam na stronie www urzędu wprowadzić cotygodniową praktykę informowania mieszkańców o podejmowanych przeze mnie działaniach. Cykl publikacji umownie nazywać się będzie „Rozmowy z burmistrzem”. Ciągle powtarzam: nikt nie ma monopolu na wiedzę i nieomylność. Ważne jest abyśmy ze sobą rozmawiali, a może nieraz się spierali. Brak dialogu jest wstępem do destrukcji. Zgodnie z wolą wyborców na mnie jako burmistrzu spoczywa obowiązek zarządzania miastem. Liczę, że z Państwa pomocą i we współdziałaniu z Radą Miasta sukcesywnie będziemy zmieniać Nasz Milanówek.

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

Udostępnij na: