20180305 obrazek2

Od poniedziałku 5 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych milanowskich publicznych szkół podstawowych. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego strona do logowania: https://sp-milanowek.nabory.pl/

W roku szkolnym 2018/2019 do klas I szkół podstawowych przyjmowane są dzieci:

  • 7 - letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • 6 - letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli:
  1. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,
    w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
  2.  posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
    w szkole podstawowej

Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie w systemie,  następnie wydrukować, podpisać i przekazać do szkoły w terminie od 5 marca do 6 kwietnia do godz. 1200.  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać  wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu
i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, która wprowadza dane do systemu. Informacje w zgłoszeniu rodzice podają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Kolejność zarejestrowania/złożenia zgłoszenia/wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie zgłoszenie/wniosek bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu
z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  w  Milanówku będzie prowadzone w systemie elektronicznym zgodnie z przyjętym zarządzeniem Nr 9/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2018 roku harmonogramem:

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

 

26 lutego 2018

 

Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej  klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.


5  marca 2018


6 kwietnia 2018 
do godziny 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.


5  marca 2018


6 kwietnia 2018 
do godziny 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

6 kwietnia 2018 

12 kwietnia 2018 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13 kwietnia 2018
godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
 i niezakwalifikowanych.   

16 kwietnia 2018

7 maja 2018
godz.15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

9 maja 2018
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza

Od  9 maja 2018
godz. 14.00

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

Kandydaci spoza obwodu, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu  mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru i wyłącznie do niej należy złożyć podpisany wydruk z systemu - wniosek o przyjęcie. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej bez względu na  pozycję na liście umożliwi  zapewnienie miejsca w tej szkole w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły poza obwodem. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Milanówka uchwałą NR 253/XXX/17 z dnia 28 lutego 2017 r.  tj.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole wymienionej na pierwszej pozycji we wniosku.

3

Dane potwierdza Dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji

2.

Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu wybranej szkoły podstawowej.

2

Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)

Łączna maksymalna liczba punktów

5

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  milanowskich szkół podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź Referatem Oświaty, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub 185.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: