Herb Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej do inwestycji służącej ochronie powietrza na terenie gminy Milanówek.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią..


pdfUchwała nr 375/XLIV/21 RMM z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne 279.14 KB

Załączniki: 

pdfZałącznik nr 1 - Zasady udzielania dotacji celowej137.87 KB

docxZałącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej do inwestycji służącej ochronie powietrza na terenie gminy Milanówek19.19 KB

docxZałącznik nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej w nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, na którą ma być udzielona dotacja14 KB

docxZałącznik nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie14.35 KB

docxZałącznik nr 5 - Zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania14.12 KB

docxZałącznik nr 6 - Oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu pieca węglowego14.28 KB


Termin składania wniosków: *31 sierpnia br.

*Nabór wniosków prowadzony jest stale. Wnioski złożone po 31.08 br. będą rozpatrzone w następnym roku kalendarzowym.

Skorzystaj z dotacji na wymianę pieców grzewczych 

Udostępnij na: