Odwodnienie w budowie

Zalewanie naszego Miasta wodą po opadach (nawet takich o średniej intensywności) to problem, na którego rozwiązanie czekamy od wielu lat. Obrazy ukazujące kompletnie zalane duże obszary w Milanówku (jak np. ul. Warszawska), do których już przywykliśmy (co jest niezwykle zasmucające) sprawiają, że postanowiłam przenieść środek ciężkości w planach inwestycyjnych właśnie w stronę budowy urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Pierwsze tego typu instalacje powstały w 2016 roku, dzięki temu problem podtopień na ul. Wylot wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wiejską, w ul. Dembowskiej (na końcowym odcinku od rejonu garaży w stronę południową do końca drogi) oraz na targowisku miejskim już nie występuje. Przed zaplanowaną na ten rok wymianą nakładki asfaltowej na ul. Nadarzyńskiej wybudowaliśmy moduł chłonno-rozsączający w rejonie posesji nr 12. W tym roku natomiast odbudowaliśmy rów na ul. Czubińskiej oraz wzdłuż ul. Wysockiego, a także wykonaliśmy połączenie szczelne rowu R-4 z ul. Książenicką. Wiosną natomiast dokończyliśmy rozpoczętą w roku 2016 inwestycję w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ludnej (na odc. od ul. Wojska Polskiego do rejonu ul. Księżycowej) z ujściem do rzeki Rokitnicy Starej poprzez ul. Lazurową. Choć realizacja tych zadań wiązała się z koniecznością zaangażowania znacznych środków finansowych, to kolejne załamania pogody (szczególnie takie jak obserwujemy w ostatnich dniach) pokazują, że tego rodzaju inwestycje w Naszym Mieście powinny mieć priorytetowe znaczenie.

Wychodząc z tego założenia przedłożyłam Radnym Rady Miasta projekt uchwały pozwalający na zaciągnięcie na preferencyjnych warunkach (niskie oprocentowanie oraz możliwość częściowego umorzenia) pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Radni, większością głosów podjęli tę uchwałę na sesji w dn. 22 czerwca br. (więcej szczegółów na ten temat: http://bip.milanowek.pl/pliki/2814/purm_wfos.pdf). Wykonanie wszystkich zaplanowanych działań zostało rozpisane na lata 2017-2019.

Prowadzimy także rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie nt. wspólnej realizacji zadania polegającego na wykonaniu odwodnienia w rejonie DW719 (ul. Królewska) – gdzie fragment infrastruktury przenoszącej ścieki opadowe z południowej części Milanówka będzie biegł w pasie ul. Królewskiej.

Ponadto, jeszcze w lipcu ruszyć ma budowa kanału deszczowego wzdłuż torów PKP (w związku z modernizacją linii kolejowej nr 447) – po ukończeniu tego rurociągu będzie możliwe włączenie do niego infrastruktury odwadniającej centrum Milanówka, co powinno trwale rozwiązać problemy z podtapianiem w tej części miasta.

Oprócz wspomnianych powyżej zagadnień wymagam, aby w wszystkie opracowywane projekty przebudowy dróg zawierały optymalne rozwiązania w zakresie odwodnienia (co niestety dotychczas nie było normą), każdy z 18 projektów (ulice: Krasińskiego od Kościuszki do Wojska Polskiego, Północna, Parkowa, Spacerowa, Grodeckiego, Fiderkiewicza, Wiatraczna od Turczynek do Nadarzyńskiej, Lipowa, Olszowa, Jesionowa, Urocza, Kochanowskiego, Piękna, Graniczna, Sosnowa, Długa, Wojska Polskiego i Brwinowska z sięgaczami ul. Iwaszkiewicza i Owczarska do torów WKD) uwzględnia konieczność zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Udostępnij na: