Loga - Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek" Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 378 879,91 zł. 

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Miasta
 2. Zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych i leśnych
 3. Zagospodarowanie terenów wokół willi Turczynek i willi Walerii
 4. Nasadzenia zieleni przyulicznej

Aktualizacja z dn. 14 czerwca 2023 r. 

Trwają prace przed Urzędem Miasta. Zostały zakończone prace związane z położeniem instalacji. Została zdemontowana szachownica oraz chodznik prowadzący do urzędu. Została położona podbudowa pod chodnik oraz są wykonywane prace związane z położeniem szachownicy w zaprojektowanych miejscach.

W parku Lasockiego trwają prace związane z porządkowaniem terenu. W znacznej części zostały usunięte czeremchy amerykańskie. Aktualnie usuwane są z gruntu chwasty.

W ubiegłym tygodniu prowadzone były prace w gruncie związane z tyczeniem nawierzchni, oraz usuwaniem obrzeży.

Na terenie Słowackiego/Zachodnia, trwają prace niwelacyjne - ziemne.

W przyszłym tygodniu planowane są prace na skwerach Wdowiaka i Ossendowskiego.

Została ukończona inwestycja związana z nasadzeniami przyulicznymi.


Aktualizacja z dn. 9 czerwca 2023 r.

Informujemy, że ze względu na występującą suszę i trudne warunki atmosferyczne niesprzyjające prawidłowej wegetacji młodych roślin, wykonawca projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” codziennie wieczorem podlewa nowo nasadzone rośliny w pasach zieleni. Dodatkowo, przy sadzeniu roślin został zastosowany hydrożel, a wokół nich została rozłożona gruba warstwa kory, której zadaniem jest ograniczenie parowania wody oraz jej retencja w glebie.

Informujemy również, że w rabatach w pasach zieleni, nie została zastosowana agrowłóknina. Jest to świadomy wybór, ze względu na fakt, iż jej zastosowanie, w dłuższej perspektywie wyjaławia ziemię, powoduje jej zaparzanie i co za tym idzie, rozwój niekorzystnych grzybów oraz wprowadza do środowiska naturalnego mikroplastik. Stosowanie agrowłókniny uniemożliwia wzbogacenia gleby w substancję mineralną. Ściółkowanie z kory, słomy, trawy, ma za zadanie wprowadzenie do podłoża materii organicznej.


Aktualizacja z dn. 30 maja 2023 r.

Informujemy, że aktualnie prowadzone są prace polegające na usunięciu gatunku introdukowanego Czeremchy amerykańskiej.

„Gatunki inwazyjne to rośliny, zwierzęta i inne organizmy które nie występują naturalnie w ekosystemach i mogą powodować szkody w środowisku przyczyniając się nawet do wyginięcia miejscowych gatunków. W ekosystemach leśnych Europy i Polski jednym z najgroźniejszych gatunków roślinnych jest czeremcha amerykańska Prunus seronina z rodziny różowatych. Ojczyzną tej rośliny jest Ameryka Północna.

W Europie i Polsce dominuje forma krzewiasta tej rośliny.Jest to jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków zagrażających bioróżnorodności ekosystemów leśnych.

Czeremcha amerykańska jest konkurencyjna w stosunku do rodzimych gatunków drzew i krzewów, ale i dla roślin zielnych.

Powoduje w Europie istotne i negatywne zmiany w ekosystemie leśnym, w wielu krajach jest zwalczany.

Gatunek utrudniający rozwój i wypierający inne gatunki. W lasach, w miarę wzrostu udziału tego gatunku w podszycie i warstwie drzew – spada zróżnicowanie gatunków współwystępujących. W lasach opanowanych przez czeremchę amerykańską zanika warstwa mszysta i zielna w runie. Utrzymują się lub wkraczają gatunki cienioznośne, gatunki synantropijne o krótkim cyklu rozwojowym i wczesnowiosenne geofity. Utrudniając naturalne odnowienie lasu czeremcha zaburza funkcjonowanie ekosystemu.

Ważne! Aby prace mogły być wykonywane, niezbędna była wizyta ornitologa oraz jego opinia.

Dodatkowo informujemy, że prace związane z usuwaniem rdestowca - to prace przewidywane na wiele sezonów. Nie podejmowanie tych działań wiąże się z wypieraniem gatunków rodzimych i co za tym idzie – zarastaniem coraz większych powierzchni rdestowca na terenie naszego miasta.


Aktualizacja z dn. 23 maja 2023 r. 

22 maja rozpoczęły się prace przed Urzędem Miasta. Prowadzone są tam prace związane z wyjęciem karp oraz demontażem ścieżki prowadzącej do budynku.

W tym tygodniu będą trwały prace związane z usunięciem głównie gatunków inwazyjnych na terenie parku Lasockiego.

Zakończone zostały prace związane z pielęgnacją drzewostanu na terenie działek przy ul. Wojska Polskiego oraz Piaski/Parkowa.

Zakończone zostały również prace związane z instalacją wodną oraz elektryczna na skwerach Bienia oraz Ossendowskiego.


Aktualizacja z dn. 11 maja 2023 r. 

Centrum:

 • na placu Starzyńskiego zostało wykonane podłączenie przez MPWIK
 • trwają prace związane z instalacją wodną oraz elektryczną na skwerze Bienia, Wdowiaka

Skwery:

 • trwa porządkowanie terenu na działkach przy ulicy Piaski/ Parkowej oraz przy ulicy Grodeckiego/Wojska Polskiego. Prace polegają na usunięciu suchych drzew oraz gatunków inwazyjnych z podszytu zgodnie z decyzją MWKZ

Nasadzenia zieleni przyulicznej:

 • trwają prace związane z nasadzeniami hosty, dąbrówki oraz tawuły w pasach zieleni

W związku z realizowanymi inwestycjami informujemy, że prace prowadzone w zieleni miejskiej, dotyczą usuwania martwych drzew (bez dziupli) stwarzających zagrożenie, usuwania posuszu z drzew oraz usuwania gatunków inwazyjnych z podszytu. Wszystkie prace poprzedzone są wizytą ornitologa w celu stwierdzenia lub wykluczenia gatunków chronionych, siedlisk i gniazd. Następnie wydawany jest dokument uprawniający do wykonywania prac.

Wykonawca stosuje specjalistyczny sprzęt o niższej emisji dźwięku. Są to prace krótkotrwałe i nie powodują płoszenia zwierząt.

Wszystkie prowadzone prace w zieleni są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i za zgodą MWKZ. 

Na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajdują się informacje dotyczące okresu lęgowego:

„Żadne przepisy nie definiują kiedy okres lęgowy ptaków się kończy, a kiedy zaczyna. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt jest wskazany okres od 16 października do końca lutego, jednak jest to jedynie okres, kiedy pod pewnymi warunkami wolno usuwać bez zezwolenia gniazda ptaków z budek, obiektów budowlanych i terenów zieleni."

Pozostały przedział czasu (1 marca – 15 października) często jest interpretowany jako okres lęgowy ptaków. Nie jest to jednak interpretacja właściwa, gdyż okres lęgowy jest przedziałem czasu indywidualnym dla każdego gatunku ptaka i wynika z jego biologii.

Zakazy dotyczące gatunków chronionych

Ochrona gatunkowa obowiązuje cały rok, niezależnie od okresu lęgowego ptaków. W stosunku do wszystkich gatunków chronionych (nie tylko ptaków, również innych gatunków zwierząt, np. dobrze znanych i pospolitych wiewiórek, jeży, ropuch czy jaszczurek) obowiązują zakazy dotyczące m.in.:

 • niszczenia siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
 • niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd,
 • umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

Dodatkowe informacje na temat ochrony gatunkowej w kontekście wycinki drzew lub krzewów można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


24 kwietnia 2023 r. 

Na placu S.Starzyńskiego prowadzone są obecnie prace związane z poprowadzeniem sieci elektrycznej.

W trosce o korzenie drzew, wszystkie prace przy drzewach wykonywane są ręcznie.

Korzenie drzew przy pl. Starzyńskiego

Prace przy pl. Starzyńskiego

Korzenie drzew przy pl. Starzyńskiego


18 kwietnia 2023 r. 

W dniu dzisiejszym będą prowadzone prace na skwerze Ossendowskiego. Docelowo, skwer przyjmie formę kwiecistego zieleńca ze sklepieniem w postaci pergoli porośniętej dekoracyjnym pnączem. Paleta tego skweru będzie oscylować od barw purpurowych przez odcienie fioletu i niebieskiego z czerwonymi i białymi akcentami. Zostaną nasadzone m.in. głogi, cisy, lilaki, kosodrzewiny, jałowce, róże, pnącza i rośliny okrywowe, ozdobne trawy i byliny o wielobarwnych kwiatach.

Na dniach rozpoczną się również prace porządkowe na skwerze na rogu ul. Słowackiego i ul. Zachodniej. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane alejki oraz nasadzenia w postaci kwitnących rabat oraz żywopłotu. Wśród gatunków rodzimych wyróżnia się: kalinę, szałwię łąkową, wawrzynek, grab pospolity, głóg jednoszyjkowy. Przeprowadzona zostanie także rozbiórka i wymiana nawierzchni z utwardzonej na mineralną, a także cięcia prześwietlające czy montaż elementów małej architektury (w tym ławek, tablic informacyjne, budek lęgowych dla ptaków).

Wszelkie prace realizowane są zgodnie z posiadaną dokumentacją oraz stosownymi decyzjami administracyjnymi, w tym MWKZ.

skwer Ossendowskiego

skwer, róg ul. Zachodniej i ul. Słowackiego


Aktualizacja z dn. 11 kwietnia 2023 r.

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy placu Stefana Starzyńskiego. 

Ogrodzony teren pl. Starzyńskiego

Ogrodzony teren pl. Starzyńskiego

 


Aktualizacja z dn. 7 kwietnia 2023 r.

Rabaty z istniejącymi krzewami wzdłuż ulicy Grudowskiej zostały oczyszczone i wysypane korą. Większość powierzchni rabat wzdłuż ścieżki rowerowej zostały zmulczowane. Aktualnie trwają prace porządkowe tych terenów.

Aktualizacja z dn. 6 kwietnia 2023 r.

Krzewy irgi, które nie były adaptowane do projektu zostały rozdane mieszkańcom. Pojawiło się kilka osób, które odebrały ok. 30 sztuk roślin.

Aktualizacja z dn. 5 kwietnia 2023 r. 

Nasadzenia zieleni przyulicznej:

Inwestycja zagospodarowania pasów zieleni w Milanówku przebiega w sposób płynny. Wszystkie pasy zieleni zostały oczyszczone i przygotowane pod nasadzenia.

Ulice: Krakowska, Kościuszki, Żytnia, Chrzanowska, Krasińskiego, Prosta, Krótka i Herberta zostały częściowo obsadzone m.in.:  różami okrywowymi, barwinkami, irgami, dąbrówkami, krwawnikami, kalinami, wierzbami, lilakami, oraz dereniami.

Wszystkie nasadzenia będą wykorowane.

Rośliny przy pomniku AK z ulicy Kościuszki zostały przesadzone na ulicę Pasieczną oraz działkę przy ul. Wojska Polskiego.

Zagospodarowanie Centrum:

Rozpoczęły się prace porządkowe ulicy Grudowskiej. W ramach prac przedświątecznych przewidywane jest oczyszczenie terenu, zabiegi pielęgnacyjne, wyrównanie terenu i przygotowanie gruntu pod rabaty.


Założenia projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek":

 • wprowadzenie nowych nasadzeń, tworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych nasadzeń, stanowiących dogodne miejsca dla życia małych ptaków i ssaków
 • ograniczenie występowania roślin inwazyjnych obcego pochodzenia
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej
 • zwiększenie bioróżnorodności
 • zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej wpływającej na zwiększenie integracji i aktywizacji mieszkańców Milanówka
 • usystematyzowanie funkcji terenów zgodnych z obecnym funkcjonowaniem

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Miasta
 • zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych i leśnych
 • zagospodarowanie terenów wokół willi Turczynek i willi Walerii
 • zasadzenia zieleni przyulicznej

Zagospodarowanie terenu wokół willi Waleria

W ramach zagospodarowania terenu planuje się:

 1. Ogrody tematyczne - zieleń z formami architektonicznymi i roślinnymi nawiązującymi do historycznej funkcji terenu;
 2. Sieć alejek spacerowych nawiązujących do historycznego przebiegu;
 3. Nawierzchnie dojazdowe i postojowe;
 4. Obiekty małej architektury ogrodowej: odtworzenie i remont fontanny ogrodowej, pergola dla pnączy, ławki parkowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, tablice informacyjne i ekspozycyjne;
 5. Instalacje: wodno-kanalizacyjna i elektryczna wymagane do podłączenia fontanny.

Projektowane ogrody tematyczne:

 1. Ekspozycje runa parkowego z sadzonych okrywowo dużych grup krzewinek, bylin i pnączy przeplatających się wzajemnie, tworzących kolorystyczne dywany pod drzewami;
 2. Geometryczne partery formalne z ciętych żywopłotów cisowych, wypełnione topiarami, bylinami i roślinami okrywowymi;
 3. Kwietniki od frontu budynku z udziałem krzewów kwitnących i bylin;
 4. Ogrody roślin cebulowych;
 5. Obsadzenie szpalerowe z grabów;
 6. Nasadzenia uzupełniające – drzewa soliterowe i grupy krzewów kwitnących;
 7. Trawnik parkowy wzbogacony nasionami kwiatów stokrotki;

Projektowane elementy kompozycyjne:

 1. Nawierzchnie pełniące funkcje dojazdowe i postojowe konieczne do obsługi budynku;
 2. Alejki spacerowe o urozmaiconym przebiegu wykonane z kostki granitowej oraz nawierzchni mineralno-epoksydowej;
 3. Plac z fontanną;
 4. Pergola drewniana do ekspozycji pnączy;
 5. Geometryczne partery formalne;
 6. Plenerowa strefa ekspozycyjna czasowych wystaw rzeźbiarskich.

W zakres zagospodarowania terenu wokół willi Turczynek wchodzi:

 • założenie rabat
 • przesadzenie cennych gatunków runa leśnego w przypadku kolizji
 • trzebież sanitarna zieleni istniejącej
 • cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew
 • wykonanie utwardzeń żwirem, wykonanie koszonych, naturalnych przedeptów, montaż elementów małej architektury

Zagospodarowanie skweru, terenów zielonych i leśnych

Skwer i tereny leśne

 • róg ul. Słowackiego i ul. Zachodniej w Milanówku
 • róg ul. Wojska Polskiego i Grodeckiego
 • róg ul. Piaski i Parkowej

wykonanie rabat (krzewy, byliny, rośliny runa leśnego), trzebież (cięcia prześwietlające), zrębkowanie, rozbiórka nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową, wykonanie ciągów komunikacyjnych (nawierzchnia mineralna, nawierzchnia z płyt betonowych oraz podesty drewniane na punktowych fundamentach), elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne oraz budki legowe dla ptaków).

Nasadzenia zieleni izolacyjnej na terenie:

 • SUW przy ul. Rososzańskiej
 • SUW przy ul. Długiej
 • SUW przy ul. Zachodniej
 • SUW przy ul. Kościuszki

wykonanie nasadzeń (drzewa, krzewy, byliny) i żywopłotów.

Zagospodarowanie terenu Parku im. Michała Lasockiego

 • adaptacja części szaty roślinnej i istniejących ścieżek
 • uzupełnienie podszytu, podrostu oraz runa
 • wprowadzenie roślinności izolacyjnej
 • usunięcie obumarłych i obumierających drzew i krzewów oraz inwazyjnych gatunków obcych
 • rozbiórka odcinków ścieżek parkowych, elementów wyposażenia terenu
 • utworzenie placów wypoczynkowych
 • utworzenie ścieżki edukacyjnej z urządzeniami sprawnościowymi
 • montaż elementów małej architektury

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta

Zagospodarowanie terenu Placu Starzyńskiego obejmuje:

 • urządzenie terenów zieleni, w tym nasadzenia roślinności zadarniającej, łąk kwietnych oraz runa leśnego,
 • przebudowę chodników,
 • ścieżkę z nawierzchni mineralnej oraz ścieżkę wyniesioną ażurową,
 • montaż elementów małej architektury (płotek, ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, tablica informacyjna) i 11 urządzeń placu zabaw,
 • budowę sceny z trybunami i ścianką wspinaczkową,
 • budowę/przebudowę instalacji: wodociągowej z przyłączem wody, nawadniania, elektrycznej, oświetlenia.

 Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Grudowskiej obejmuje:

 • urządzenie zieleni, w tym wprowadzenie ogrodu deszczowego i łąk kwietnych,
 • adaptację zieleni istniejącej,
 • przebudowę układu ciągu pieszego oraz wymianę nawierzchni,
 • montaż elementów małej architektury (ławka, kosz na odpady, stojak rowerowy, 4 hamaki, 3 tablice informacyjne) i dwóch urządzeń street workout,
 • przebudowę instalacji oświetlenia terenu (tradycyjne oświetlenie słupowe z oprawami zamontowanymi jednostronnie jak również oprawy do podłoża oświetlające drzewa, wymiana opraw istniejących).

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta obejmuje:

 • urządzenie zieleni, w tym parter ogrodowy, nasadzenia roślin zadarniających i okrywowych,
 • remont układu ciągu pieszego i wymianę nawierzchni,
 • zmianę lokalizacji i budowę elementów małej architektury (kosze na odpady, fontanna, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, wyniesiony podest, trejażu dekoracyjnego przy Urzędzie Stanu Cywilnego)
 • budowę instalacji wodociągowej, oświetlenia terenu, elektrycznej i nawadniania urządzonej zieleni.

Zagospodarowanie Skweru Bienia obejmuje:

 • nasadzenia roślinności o charakterze leśnym,
 • modyfikację układu ścieżek, nawierzchnia mineralno-żywiczna,
 • stalową pergolę,
 • montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na odpady),
 • adaptację czary – do oczyszczenia.

Zagospodarowanie Skweru Ossendowskiego obejmuje:

 • nasadzenia roślinności rodzimej, byliny, krzewy,
 • modyfikację układu ścieżek,
 • parking rowerowy,
 • stalową pergolę ze sklepieniem, porośniętą pnączem,
 • obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpady),
 • pomnik przeznaczony do oczyszczenia i przesunięcia.

Zagospodarowanie Skweru Wdowiaka obejmuje:

 • nasadzenia roślinności o charakterze szpalerowym oraz w niższych piętrach kwiecistym,
 • modyfikację układu ścieżek,
 • obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpady, tablica informacyjna),
 • pomnik przeznaczony do oczyszczenia

Wykonane zostaną także prace remontowe w zakresie nawierzchni chodników, uzupełnienie luk w zadrzewieniach alejowych, łąki kwietne.

Oświetlenie

Planuje się wykonanie tradycyjnego oświetlenia słupowego, jak również oprawy do iluminacji projektowanych obiektów – reflektory zewnętrzne mocowane trwale do podłoża oświetlające drzewa oraz projektowane obiekty małej architektury, listwy świetlne umieszczone w obiektach. Oświetlenie montowane w posadzce podkreślające projektowane elementy od dołu.

System nawadniania

Źródłem zasilania automatycznego systemu nawadniającego będzie woda doprowadzona z instalacji wodociągowych zlokalizowanych w miejscach zgodnie z projektem. Dobrane zostaną moduły sterujące bateryjno - radiowe umieszczone w studzienkach elektrozaworowych. Obszar podzielony na strefy nawadniające, sterowane z osobnymi zaworami elektromagnetycznymi  za pomocą sterowników obsługiwanych zdalnie (system Bluetooth).


Nasadzenia zieleni przyulicznej

Zakup materiału roślinnego i wykonanie nasadzeń wzdłuż ulic:

 • Krasińskiego
 • Herberta
 • Prostej
 • Krakowskiej
 • Chrzanowskiej
 • Przyszłości
 • Kościuszki
 • Żytniej
 • Krótkiej
 • Skrzyżowanie ulicy Królewskiej i Staszica
 • Gatunki rodzime aktualnie sadzone: kalina, lilak, barwinek, bluszcz, krwawnik, dereń, wierzba

Udostępnij na: