Logotypy regionalnego programuoperacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet V – Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.2 – Gospodarka odpadami

Tytuł projektu: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek”

Całkowita wartość projektu: 840 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 429 438,80 zł

Termin realizacji projektu: 23.03.2017–31.12.2020

Wnioskodawca: Gmina Milanówek

Cel projektu

Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek.

Działania realizowane w ramach projektu:

Projekt dotyczy zaprojektowania i wybudowania PSZOK na terenie Gminy Milanówek.

W zakresie przewidywanych działań wyróżnia się głównie wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu. Na terenie PSZOK zostaną usytuowane: kontener socjalno-biurowy dla pracownika obsługującego PSZOK wraz z niezbędnym wyposażeniem, magazyn kontenerowy ZSEE i na odpady niebezpieczne, wiata z kontenerami na odpady: szkło budowlane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne, wielkogabarytowe. Z wiaty wydzielone zostanie pomieszczenie na "drugie życie odpadu". Na terenie PSZOK zostaną ustawione kontenery wolnostojące na odpady: odzież i tekstylia, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, popioły, szkło białe i kolorowe. Zostanie wykonany plac manewrowy wraz z miejscami parkingowymi, brama wjazdowa oraz niezbędne przyłącza - wodne, kanalizacyjne, elektryczne. Teren PSZOK zostanie ogrodzony. Wagę wjeżdżających pojazdów będzie kontrolować najazdowa waga samochodowa. W ramach projektu nasadzona zostanie zieleń i zakupione wyposażenie PSZOK. Prace będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym i inwestorskim. Zrealizujemy także działania informacyjno-promocyjne. 

Efekty realizacji projektu:

  1. Poprawa jakości środowiska naturalnego.
  2. Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki możliwości bezpłatnego oddania uciążliwych i wielkogabarytowych odpadów.
  3. Wzrost świadomości mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
  4. Wzrost walorów estetycznych terenu.
  5. Możliwość składowania sprawnych przedmiotów użytkowych celem ponownego wykorzystania.
  6. Ograniczenie powstawania dzikich wysypisk.
  7. Realizacja celów tzw dyrektywy o odpadach w zakresie zwiększenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów.

Udostępnij na: