Logotypy regionalnego programuoperacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014–2020

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT

Ścieżki i infrastruktura rowerowa

Tytuł projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

Całkowita wartość projektu: 15 648 786,00 zł, w tym 1 167 439,29 zł przypada na Gminę Milanówek

Wysokość dofinansowania: 13 281 796,18 zł, w tym 933 244,46 zł przypada na Gminę Milanówek

Termin realizacji projektu: 02.11.2017 r. – 30.06.2020 r.

Wnioskodawca: Miasto Żyrardów

Partnerzy: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków

Cel projektu

Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

  1. Budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę i rozbudowę ścieżek rowerowych.
  2. Budowę i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – wiat i parkingów dla rowerów, punktów samoobsługi serwisowej, separatorów, podpórek, progów spowalniających oraz zastosowanie różnicy poziomów.

Zakres projektu realizowany na terenie Gminy Milanówek

Budowa trasy rowerowej o długości ponad 1,6 km wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 (ul. Królewska) od skrzyżowania z ul. Grudowską do skrzyżowania z ul. Brwinowską wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu przewidziano także nadzór inwestorski, promocję projektu oraz wspólne, jednolite dla gmin partnerskich oznakowanie trasy.

Efekty realizacji projektu:

  1. Zmniejszenie popytu na podróże realizowane zmotoryzowanym transportem indywidualnym (samochodami osobowymi) na rzecz roweru.
  2. Podniesienie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego.
  3. Niższa emisja hałasu oraz niższe zatłoczenie na drogach.
  4. Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego.
  5. Poprawa spójności komunikacyjnej.
  6. Zapewnienie mieszkańcom dostępności do miejsc pracy i usług poprzez połączenia z obiektami użyteczności publicznej oraz połączenia funkcjonalne z przystankami i węzłami przesiadkowymi.

Udostępnij na: