Logo Straży Miejskiej w MilanówkuStraż Miejska w Milanówku przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579) właściciel posesji ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Z obowiązku zwolniony jest właściciel nieruchomości, przy której został dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Art. 3 ust. 1 pkt 11 cytowanej regulacji stanowi, że w obowiązkach miasta pozostaje odbiór zanieczyszczeń, uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości. Aby właściwie uporządkować algorytm prac podejmowanych w przedmiotowym zakresie, prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią (22 758 30 61, wew. 202, 204, 212, 214, 221).

Dbając o porządek na chodniku przyległym do naszej posesji, nie tylko uchronimy się przed konsekwencjami prawnymi, ale sprawimy, że korzystanie ze wspólnej przestrzeni publicznej będzie dużo przyjemniejsze dla nas wszystkich.

Sprzątanie chodnika

Udostępnij na: