pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2022 rok301.85 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040248 KB 

pdfUchwała w sprawie: uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody 144.42 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040206.83 KB 

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok186.63 KB 

pdfUchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2021338.71 KB 

pdfUchwała w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej213.48 KB 

pdfUchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu150.27 KB

pdfUchwała w sprawie: uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody50.93 KB.

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 26/3 i 35/2 z obrębu 07-02, położone w Milanówku, w trybie bezprzetargowym343.57 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/4 z obrębu 06-03, położonej w Milanówku, w trybie bezprzetargowym343.03 KB 

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2021 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-2025145.22 KB

pdfUchwała w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Miasta Milanówka149.97 KB

pdfUchwała w sprawie: w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku za 2021 rok160.28 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych93.36 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Milanówek do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.73.29 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Milanówek w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa341.75 KB

Udostępnij na: