Termin realizacji zamówienia:

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, a zakończenie robót nastąpi w dniu 22.11.2024 r. Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 03.06.2024r. godz. 10:45 w Sekretariacie Burmistrza w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45.

Udostępnij na: