2023

pdfUchwała nr 3.g./2/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wydania opinii o Uchwale nr 535/LXV Rady Miasta Milanówka z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok77.38 KB

pdfUchwała Nr 17.276.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr 672/LXXXVII/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022330.6 KB

pdfUchwała nr 590/LXXV/22 RMM z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta213.85 KB

pdfUchwała nr 700/XC/23 RMM z dnia 25 września 2023 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok1.18 MB

pdfUchwała nr 699/XC/23 RMM z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023–20457.79 MB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20221.13 MB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 20231.05 MB

pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022896.92 KB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022255.31 KB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023260.05 KB

pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku351.36 KB

pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku97.98 KB

pdfGMINA MILANÓWEK udziały i akcje w spółkach stan na 31.12.2022 r. zgodny ze stanem na dzień 25 września 2023 roku214.61 KB

pdfOdpowiedź na pytanie z banku z dnia 5 października 2023458.05 KB

pdfUchwała Nr 3.b./60/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto Milanówek w łącznej kwocie 23.205.000,00 zł118.87 KB

pdfZaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Milanówka6.24 MB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dnia 21 września 2023365.33 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert455.13 KB

pdfUchwała nr 690/LXXXIX/23 RMM z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu1.23 MB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów II KW 2023r.

pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków II KW 2023r.851.23 KB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie zaokres do 30.06.2023r.282.07 KB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności II KW 2023r.279.05 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań II KW 2023r.295.46 KB

docxZaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Milanówka18.77 KB

pdfZawiadomienie o wyborze podmiotu uprawnonego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych 305.96 KB

2022

pdfUchwała nr 3.b./12/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto Milanówek w kwocie 14.000.00,00 zł111.91 KB.

pdfZawiadomienie o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych303.5 KB

pdfProtokół z oceny ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Miasta Milanówka724.27 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 13 czerwca 2022 r.6.47 MB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 7 czerwca 2022 r. 281.01 KB

pdfZaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Milanówka6.18 MB

pdfUchwała nr 522/LXIII/22 RMM z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu219.25 KB 

pdfBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Milanówek224.58 KB

pdfBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego259.37 KB

pdfInformacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok360.24 KB

pdfRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)233.27 KB

pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki219.14 KB

 pdfZarządzenie nr 59/VIII/2022 BMM z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2021 rok14.65 MB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021253.91 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku98.47 KB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku353.41 KB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20211.13 MB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20211.73 MB

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022127.25 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku96.32 KB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku167.04 KB

pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2022994.63 KB

pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 marca roku 20221.76 MB

2021

Emisja Obligacji 2021

2020 

Emisja obligacji 2020

2018


2017


2016

Udostępnij na: