Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka (https://www.milanowek.pl/bip), a także na stronie głównej Urzędu Miasta Milanówka (https://www.milanowek.pl) jest bezpłatne.
 2. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 3. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 4. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania daty ich wydania.
 5. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej.
 6. Urząd Miasta Milanówka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 7. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy we fragmentach, a jeżeli we fragmentach, to w jakich.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 1. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 2. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Urząd Miasta Milanówka, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W razie wniesienia sprzeciwu Burmistrz Miasta Milanówka rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

Od decyzji Burmistrza Miasta Milanówka o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641).

Udostępnij na: