pdfUchwała nr 3.b./13/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto Milanówek w kwocie 11.080.000,00 zł.108.17 KB

pdfProtokół z oceny ofert w sprawie konkursu na obligacje1.14 MB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 20 maja 2021 r.174.06 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 13 maja 2021 r207.57 KB.

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 13 maja 2021 r.209.86 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 13 maja 2021 r207.27 KB.

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 11 maja 2021 r.222.37 KB

pdfOdpowiedź na pytanie banku z dn. 10 maja 2021 r.164.41 KB

pdfUchwała nr 3.e./331/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Burmistrza Miasta Milanówka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2020 rok1.98 MB


pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XLIII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu130.49 KB

pdfUchwała nr 349/XLIII/21 RMM z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu294.78 KB

pdfOgłoszenie o konkursie ofert734.19 KB

pdfInformacje o gminie418.88 KB

pdfZarządzenie nr 79/VIII/2021 BMM z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Milanówka 134.99 KB

pdfUdziały Gminy Milanówek805.4 KB

pdfPierwotna Uchwała Budżetowa na 2021 rok (Uchwała nr 306/XXXIX/20 RMM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwała budżetowa na rok 2021)2.27 MB

pdfAktualna Uchwała budżetowa 2021 rok (Uchwała nr 324/XLI/21 RMM z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok)1.1 MB

pdfPierwotna Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2036 (Uchwała nr 307/XXXIX/20 RMM z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036)23.69 MB

pdfAktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2036 (Uchwała nr 323/XLI/21 RMM z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036)4.64 MB

pdfWykonanie budżetu za 2019 rok (Zarządzenie nr 44/VIII/2020 BMM z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2019 rok)4.22 MB 

pdfWykonanie budżetu za 2020 rok (Zarządzenie nr 54/VIII/2021 BMM z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2020 rok)11.82 MB

pdfZobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r559.73 KB


2019

pdfRb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019298.55 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku99 KB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku358.85 KB

pdfRb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20191.11 MB

pdfRb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20191.61 MB 

pdfRb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2019 roku341.97 KB


2020

pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020264.75 KB

pdfRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku96.25 KB

pdfRb-N Kwartalne sprawozdanie o st anie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku357.48 KB

pdfRb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20201.14 MB

pdfRb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 20201.67 MB

pdfRb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2020 roku345.42 KB


pdfUchwała nr Wa.181.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r.: w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2019 rok4.61 MB

pdfUchwała nr 3.j./299/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Miasta Milanówka2.24 MB

pdfUchwała nr Wa.464.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok286.11 KB

pdfUchwała nr Wa.547.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Milanówka projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 rok1.4 MB.

 

Udostępnij na: