Dane zawarte w wykazanych poniżej rejestrach udostępniane są na wniosek przez odpowiedzialne komórki organizacyjne Urzędu Miasta, zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej. W wersji elektronicznej na bieżąco aktualizowane są: Rejestr umów oraz Rejestr zamówień publicznych.


Biuro Rady Miasta

  • Rejestr uchwał Rady Miasta Milanówka
  • Zbiory protokołów z posiedzeń Rady Miasta i jej Komisji
  • Rejestr interpelacji
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr Klubów Radnych

Referat Budżetowo-Finansowy

  • Rejestry przypisów i odpisów podatku wg rodzaju podatków
  • Rejestr VAT
  • Rejestry księgowe
  • Rejestry umów wg rodzajów umów
  • Ewidencja środków trwałych

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

  • Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  • Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian
  • Gminny zasób nieruchomości
  • Gminna ewidencja zabytków
  • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

  • Rejestr działalności regulowanej
  • Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości stałych i ciekłych z terenu Gminy Milanówek
  • Ewidencja pomników przyrody
  • Rejestr psów ras agresywnych

Referat Organizacyjny

  • Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka
  • Rejestr wpływającej korespondencji do Urzędu Miasta
  • Ewidencja przeprowadzonych kontroli
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr postanowień wydanych przez Burmistrza
  • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
  • Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
  • Rejestr samorządowych instytucji kultury
  • Rejestry zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  • Ewidencja Innych Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie
  • Ewidencja delegacji służbowych
  • Ewidencja działalności gospodarczej (wpisy archiwalne tj. wykreślone przed 1 stycznia 2012 r.)
  • Rejestr przyznanych przez Miasto tytułów honorowych
  • Ewidencja materiałów promocyjnych

Referat Oświaty

  • Rejestr niepublicznych placówek oświatowych
  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  • Rejestry awansów zawodowych nauczycieli

Referat Technicznej Obsługi Miasta

  • Rejestr zamówień publicznych

Referat Zamówień Publicznych

  • Rejestr zamówień publicznych

Stanowisko ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

  • Rejestr decyzji o nałożeniu świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

Urząd Stanu Cywilnego

  • Rejestr ewidencji ludności i dowodów osobistych
  • Rejestr wyborców
  • Rejestr osób prowadzonych na potrzeby kwalifikacji wojskowych
  • Rejestr akt stanu cywilnego
  • Rejestr medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  • Wykaz budynków i lokali (analiza)
  • Wykaz dzierżaw gruntu pod garaże w administrowanych przez ZGKiM nieruchomościach
  • Wykaz lokali użytkowych w administrowanych przez ZGKiM nieruchomościach
  • Wykaz dzierżaw gruntu na Targowisku Miejskim
  • Rejestr spraw sądowych
  • Rejestr umów z zakresu spraw technicznych
  • Rejestry tematyczne z zakresu spraw finansowo-księgowych
  • Wykaz budynków prywatnych zasiedlonych na podstawie szczególnego trybu najmu (analiza)
  • Rejestr pustostanów

Udostępnij na: