Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się 
w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.

2. Złożenie ślubowania wybranych członków Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta

a)  podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej RMM;

b)  dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących

Młodzieżowej RMM;

c)  podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/cych Młodzieżowej RMM;

d)  podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej RMM;

e)  podjęcie uchwały w sprawie wyboru Skarbnika Młodzieżowej RMM.

6. Wolne wnioski i zapytania Radnych.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
 Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

Udostępnij na: