herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXXXII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 491/LVI/22 Rady Miasta Milanówka z 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 619/LXXVIII/23 Rady Miasta Milanówka z 30 stycznia 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminy Brwinów dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu i kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Programu wsparcia pn.: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” realizowanego przez Zarząd Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w 2023 roku, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych położonych na obszarze Gminy Milanówek, wpisanych do Rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/4 z obrębu 06-03, położonej w Milanówku, w trybie bezprzetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pawilonu handlowego wraz z częścią gruntu bezpośrednio przed tym pawilonem, stanowiącym część działki ewidencyjnej nr 8/1 z obrębu 05-06, położonej w Milanówku przy ul. Wojska Polskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 135 z obrębu 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej, w trybie bezprzetargowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Pustej kategorii drogi gminnej, z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Milanówek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17/42 obręb 05-19, położonej w Milanówku przy ul. Lazurowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 54/9, 53/3, 52/10, 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy Królewskiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/7 obręb 06-03, położoną w Milanówku przy ul. Warszawskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31 obręb 0004, położoną w Chrzanowie Dużym, będącą własnością Gminy Milanówek.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Milanówka.
 21. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 22. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie LXXXII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXXXII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

 

Udostępnij na: