Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2021 r.;
  3. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/8 z obrębu 05-02, położonej w Milanówku, przy ul. Kościuszki 116 w trybie bezprzetargowym;
  6. Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków;
  7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2022 r.;
  8. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka;
  9. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Milanówka;
  10. stanowisko w sprawie budowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej;
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie LIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: