Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. (wtorek) o godz. 15.30, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. kontynuacji działalności Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci
   i Ich Rodzin, usytuowanej w strukturach Centrum Usług Społecznych w Milanówku;
  2. upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Milanówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
  3. zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka;
  4. przyjęcia programu usług społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-2023;
  5. zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych;
  6. ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
  7. ustalenia kryterium   dochodowego    uprawniającego    do    korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  8. ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
   z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
  9. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na zakup wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Pracowni Elektrofizjologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Hubert Jarek


Zobacz również:

L Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: