Herb Rady Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 18:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;
  3. zmian budżetu miast na 2020 rok;
  4. udzielenia pomocy rzeczowej w postaci studium wykonalności rond na drogach powiatowych w Milanówku;
  5. zmiany Uchwały nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/1 z obrębu 07-01 w Milanówku.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

Udostępnij na: