herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 8 maja (środa) 2019 r. o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    1. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2019 na terenie Miasta Milanówka;
    2. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2018;
    3. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2018 rok;
  3. Sprawozdanie z pracy Rady Seniorów Miasta Milanówka.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Hubert Jarek

Udostępnij na: