Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. (czwartek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
3. Opinia Komisji w sprawie przyznania stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia kulturalne;
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019;
5. Przedstawienie i omówienie w obecnych realiach istniejących wcześniej koncepcji na rozwój Milanówka;
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury
Włodzimierz Starościak

Udostępnij na: