herb rmmPrzewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:

a) podziału Gminy Milanówek na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
b) podziału Gminy Milanówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
c) przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Miasta Milanówka w 2018 r.;
d) zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Milanówek na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji;
e) pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Zawąskiej w Milanówku;
f) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminą Grodzisk Mazowiecki dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Sprawozdanie za 2017 rok, Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
5. Sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego
Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
Hanna Młynarska

Udostępnij na: