Herb Rada Miasta Milanówka

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 26 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika Przyrody;
  2. zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek;
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położonej przy
   Łąkowej/Średniej w Milanówku.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i  Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki


Zobacz również:

XLVII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: