Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Poradnik interesanta»  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta - karty usług

GNPP/01 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GNPP/02 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GNPP/03 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

GNPP/04 Ustalanie numeracji porządkowej budynków

GNPP/05 Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości

GNPP/08 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

GNPP/09 Porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę lub pod poszerzenie drogi publicznej, kategorii drogi gminnej

GNPP/10 Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne

GNPP/11 Podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w razie jego braku zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. zgodnie z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

GNPP/12 Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
GNPP/13 Połączenie i ponowny podział nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie
GNPP/14 Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji lub na terenie specjalnej strefy rewitalizacji
GNPP/15 Nadanie klauzuli ostateczności decyzji

GNPP/16 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Zobacz również:


Wersja do druku