logo umm

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usług z budżetu Gminy Milanówek.

 1. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.
Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Milanówka, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka, posiadający skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”) – według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia:

a) zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie,
b) mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie urazów, zatruć, objawów i innych określonych skutków działań zewnętrznych dla województwa mazowieckiego,
c) priorytet 5 dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego tj. zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej, którego celem jest między innymi zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych,
d) stan dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na terenie województwa mazowieckiego

pngKatalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się miesięcznie kwotę do 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z tym że wartość budżet zadania w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).
Czas realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2017 r.
Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Milanówek a świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert - zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 lipca
2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.). U wykonawców, będących stroną umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka obejmować będą wyłącznie świadczenia udzielane ponad kwotę zobowiązania z NFZ.

3. Wymagania stawiane świadczeniodawcom

W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1638 ze zm.) zwane dalej oferentami.

Oferent powinien:

1) być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej;
2) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729);
3) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych - zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej magistra fizjoterapii;
4) dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonym na terenie Gminy Milanówek;
5) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
6) dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
7) posiadać możliwość zapewnienia mieszkańcom Milanówka dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej minimum 5 razy w tygodniu co najmniej po 5 godzin dziennie.

4. Termin i miejsce składania ofert

Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Milanówek należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4 w terminie do 15 września 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej” lub przesłać na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Tryb pracy Komisji Konkursowej oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście
w Referacie Oświaty Urzędu Miasta Milanówka (pok. Nr 14) ul. Spacerowa 4 (tel. 22 758-30-61, wew. 116) lub ze strony internetowej.
O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu

Gmina zastrzega:

1) Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
2) Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
3) Prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

Burmistrz Miasta Milanówka

Wiesława Kwiatkowska

Udostępnij na: