Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zmiany klimatu są coraz bardziej zauważalne, głównie z tego względu, że następują z coraz większą intensywnością. Niestety naukowcy przewidują, że zjawiska związane ze zmianami klimatu będą coraz intensywniejsze i jeszcze bardziej odczuwalne. Znaczącym źródłem degradacji środowiska jest sektor energetyki. Z dużych elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni emitowane są znaczne ilości gazów cieplarnianych.

Ponadto znaczącym problemem w skali kraju, ale także samego województwa mazowieckiego jest zjawisko tzw. niskiej emisji. W wyniku eksploatacji indywidualnych źródeł ciepła, głównie poprzez spalanie słabej jakości paliwa w nieekologicznych kotłach, emitowane są do powietrza duże ilości substancji. Ma to wpływ nie tylko na pogorszenie jakości środowiska w jakim żyjemy, ale także na zdrowie nasze i naszych rodzin.

Postępujące zmiany klimatu i ich skutki, a także brak znaczącej poprawy jakości powietrza intensyfikują procesy poszukiwania nowych rozwiązań w sektorze energetyki. W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza, w tym gazów cieplarnianych konieczna jest przede wszystkim stopniowa transformacja w kierunku zrównoważonej dywersyfikacji miksu energetycznego. Największe wyzwania w tym obszarze to racjonalne odchodzenie od gospodarki opartej na węglu, a także zmniejszenie rangi dużych elektrociepłowni. Rozwiązaniem mogą być inwestycje w zakresie rozproszonej energetyki obywatelskiej wykorzystującej lokalne zasoby odnawialne.

Energetyka obywatelska oparta jest o wytwarzanie, przesył i zarządzanie energią przez osoby prywatne, organizacje i inne podmioty niezwiązane z tradycyjnym systemem wytwarzania energii. Dzięki małym, lokalnym, rozproszonym instalacjom wykorzystującym odnawialne źródła energii, jak np. wiatr, słońce, wodę, produkty poprodukcyjne: biomasę i biogaz, geotermię, możliwe będzie zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój energetyki rozproszonej może również znacząco wpłynąć na modernizację i wydajność rolnictwa.

W wyniku realizacji projektu Co2mmunity mającego na celu przyspieszenia rozwoju projektów związanych z energetyką obywatelską w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii przez organizacje z różnych krajów regionu Morza Bałtyckiego, opracowano podręcznik będący formą przewodnika przez proces wdrażania energetyki obywatelskiej. Można w nim znaleźć:

  • definicję energetyki obywatelskiej,
  • opis stanu energetyki obywatelskiej w Polsce,
  • wymogi formalne dla energetyki obywatelskiej,
  • zbiór dobrych praktyk i doświadczeń (krajowych i zagranicznych),
  • opis procesu wdrażania i realizowania projektów energetyki obywatelskiej,
  • założenia porozumienia „R.EN.CO.P.”,
  • sposoby wsparcia rozwoju energetyki obywatelskiej.

Podręcznik do pobrania dostępny jest na stronach:

Poprawa jakości i warunków życia nie jest możliwa bez zmiany podejścia do sposobu produkcji energii. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

ds. Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Środowiskowych

Urszula Pawlak

Udostępnij na: