Herb Milanówka

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się 20 czerwca (wtorek) 2017 r. o godz. 15:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji;
 3. Opinia Komisji o Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok w działach dotyczących Komisji;
 4. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2016;
  • wyrażenia stanowiska o przystąpieniu Gminy Milanówek do prac nad utworzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych;
  • wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych.
 5. Rozpatrzenie wniosku Rady Seniorów dotyczącego - Przystąpienia przez Miasta Milanówek do programu „Ogólnopolskiej Karty Seniora” – uchwała Nr 11/III/17 Rady Seniorów Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2017 r.
 6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Udostępnij na: