herb Milanówka

Zawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2016;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej pod drogą wewnętrzną – boczną od ul. Kraszewskiego w Milanówku;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości położonej w drodze wewnętrznej – bocznej od ul. Polnej w Milanówku;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej;
  • uchylenia uchwały nr 238/XXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  • likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  • zmiany uchwały nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka;
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne;
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki

Udostępnij na: