Herb Milanówka

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury Rady, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

Przyjęcie porządku obrad;Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;Opinia Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2016 w działach i rozdziałach dotyczących Komisji:dział 921 rozdział 8332 – Milanowskie Centrum Kultury;dział 921 rozdział 8322 – Miejska Biblioteka Publiczna;

Dyskusja odnośnie ważnych rocznic przypadających w roku 2018 oraz planów istotnych dla działalności w zakresie kultury;Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury
Włodzimierz Starościak

Udostępnij na: