Herb Milanówka

Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
 3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców.
 4. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  • przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
  • uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Milanówek;
  • określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne;
  • zmiany uchwały nr 495/XL/14 w sprawie przystąpienia Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo w celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020 oś 4 LEADER.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,
i Ochrony Środowiska,
mgr Witold Rytwiński

Udostępnij na: