Herb Milanówka

Informujemy o zwołaniu wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się 5 kwietnia (środa) 2017 r. o godz. 16:30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia obu Komisji;
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie możliwości rozszerzenia listy podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
  3. Opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Milanówka.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Przewodnicząca Komisji Edukacji
Bożena Osiadacz

Udostępnij na: