herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XCVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę 690/LXXXIX/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z Programu „Opieka 75+”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 743/XCVI/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia Kościołowi parafialnemu rzymskokatolickiemu pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonemu przy ul. Kościuszki 41, dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, niestanowiących jej wyłącznej własności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego – Kościoła Parafialnego Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonego na obszarze Gminy Milanówek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Polonia”, położonego na obszarze Gminy Milanówek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Ostromir”, położonego na obszarze Gminy Milanówek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 52/10 i 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6, 36/17, 39/3, 42/4 z obrębu 07-05, położoną w Milanówku przy Kazimierzowskiej;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 30 z obrębu 05-21, położoną w Milanówku przy ulicy Żabie Oczko, w trybie bezprzetargowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 71/9 z obrębu 05-05, położoną w Milanówku przy ul. Dalekiej, w trybie bezprzetargowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku.
 15. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 16. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

Udostępnij na: