herb rmm

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 17:30,
w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  a) zmian budżetu miasta na 2024 rok;
  b) zmieniająca uchwałę 690/LXXXIX/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  c) określenia stawki za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z Programu „Opieka 75+”;
  d) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 743/XCVI/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia Kościołowi parafialnemu rzymskokatolickiemu pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonemu przy ul. Kościuszki 41, dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, niestanowiących jej wyłącznej własności;
  e) przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego – Kościoła Parafialnego Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonego na obszarze Gminy Milanówek;
  f) przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Polonia”, położonego na obszarze Gminy Milanówek;
  g) przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi „Ostromir”, położonego na obszarze Gminy Milanówek;
  h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 30 z obrębu 05-21, położoną w Milanówku przy ulicy Żabie Oczko, w trybie bezprzetargowym;
  i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 71/9 z obrębu 05-05, położoną w Milanówku przy ul. Dalekiej, w trybie bezprzetargowym.
 3. Sprawy różne.

  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

  Jolanta Nowakowska

Udostępnij na: